ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2015.

UTORAK, 7. april 2015. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
ISTORIJAT MERNIH INSTRUMENATA U MATEMATICI (II deo)

Rezime: Prezentovanje rezimea predavanja odrzanog u decembru kao i dalje prikazivanje uporedne analize nastanka mernih instrumenata (od pretece do finalnog oblika) i neophodne matematike (geometrije, trigonometrije, algebre, aritmetike, analize).

UTORAK, 21. april 2015. u 12:15 sati
Dr Milos Milovanovic, Matematicki institut SANU
GEOCENTRIZAM I HELIOCENTRIZAM KAO SUPROTSTAVLjENE PARADIGMATSKE KONCEPCIJE - PRVI DEO

UTORAK, 28. april 2015. u 12:15 sati
Dr Milos Milovanovic, Matematicki institut SANU
GEOCENTRIZAM I HELIOCENTRIZAM KAO SUPROTSTAVLjENE PARADIGMATSKE KONCEPCIJE - PRVI DEO

Rezime: Govoreci o geocentrizmu i heliocentrizmu, cilj nam je da ih razmatramo ne kao koordinatne sisteme moderne astronomije vec kao suprotstavljene paradigmatske koncepcije tradicionalne i moderne kosmologije. Polazeci od Kopernikanskog obrta i tvrdnje da isti predstavl.a konzistentno ostvarenje osnovnih kinematskih principa Ptolomejeve astronomije, potrudicemo se da ukazemo na alternativni pristup geocentrizmu zasnovan na biblijskom predanju. Tako shvacen, pojam geocentrizma ne kosi se sa heliocentrizmom vec predstavl.a njegovu dopunu na ontoloskom planu. Videcemo dal.e da i sam heliocentrizam zavisi od ovog ontoloskog okvira dok obratno ne vazi, pa se moze reci da je geocentricni sistem stariji u ontoloskom smislu kao sto se i istorijski prvi javl.a. Najzad, pokazujemo da se postmoderna revolucija u nauci moze smatrati za povratak tradicionalnim kosmoloskim predstavama i geocentrizmu.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić