ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA APRIL 2018.UTORAK, 03.04.2018. u 12:15 sati
Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd
FOTOELASTIČNOST VLATKA BRČIĆA
Povod za ovo predavanje je publikovanje teksta prof. Brčića Application of Holography and Hologram Interferometry to Photoelasticity, Lectures Held at the Department for Mechanics of Deformable Bodies 1974, u značajnoj ediciji još značajnijeg izdavača kao što je Springer.
Vlatko Brčić (1919, Varaždin – 2000, Beograd) je bio doktor tehničkih nauka, diplomirani građevinski inženjer-konstruktor, koji je završio i teorijsku matematiku i fiziku. Utemelјivač je novih naučno zasnovanih kurseva Mehanike, Otpornosti materijala, Tehnike računanja, Reologije materijala, Dinamike konstrukcija, Teorije elastičnosti, Dinamike i stabilnosti konstrukcija, Teorije plastičnosti, Mehanike kontinuuma i Eksperimentalne mehanike na Građevinskom fakultetu u Beogradu i Arhitektonsko–građevinskom odseku Tehničkog fakulteta u Nišu. Kreirajući nastavu na svakom od predmeta koje je predavao utisnuo je i lični pečat. Dobar deo navedenih predmeta kreirao je u celosti, a naročito one koje je sam uvodio u nastavu (na primer: Tehniku računanja, Reologiju materijala, Uvod u mehaniku kontinuuma). Autor je brojnih i veoma tiražnih udžbenika visokog naučno-nastavnog nivoa i sa dobrom matematičko-eksperimentalnom zasnovanošću.
Od 1973 do 1984 je bio upravnik Odelјenja za mehaniku Matematičkog instituta SANU.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić