ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2005.

UTORAK, 06. decembar 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Milan Božić, Matematički fakultet, Beograd
            KARL FRIDRIH GAUS U GETINGENU

            Rezime: Povodom 150 godina smrti velikog matematičara reći ćemo nekolike reči o odnosu Grada, Univerziteta i Gausa koji je u njima proveo veći deo svog života.

UTORAK, 13. decembar 2004. u 12:15 sati
Prof. dr Dragan Trifunović, Šumarski fakultet, Beograd.
OSVRT NA ŽIVOT I RAD MOJIH PROFESORA NEPOSREDNO PO SVRŠETKU VELIKOG RATA.

UTORAK, 20. decembar 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Miodrag Rašković, Učiteljski fakultet, Beograd
JOŠ JEDNOM: DA LI SE MATEMATIKA STVARA ILI OTKRIVA?

Rezime: Daje se argumentacija u prilog prve teze ali se od slušalaca očekuje i argumentacija druge teze kao i argumentacija za obe teze zajedno.

UTORAK, 27. decembar 2005. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            Tema:             POKUŠAJ ZAGLEDA U RAMANUJANOV SVET MATEMATIKE:
Da li postoje makar dva puta prema beskonačnosti, konvergenciji: jedan uobičajen, drugi Ramanujanov, ....?

Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd


Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristićemo i biblioteku Matematičkog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic