ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2009.

UTORAK, 01. decembar 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko A. Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
O FORMALIZMU TRANSFORMACIJA KOORDINATA I POJMU NELINEARNOSTI
Rezime: Na jednom od ranijih sastanaka Seminara, po mišljenju predavača je došlo do nesaglasnosti oko postojanja pravolinijskih i krivolinijskih koordinatnih sistema i njihovih uzajamnih transformacija, kao i o pojmu generalisanih koordinata. Teme koje će biti dotaknute u predavanju: Vektori i njihove koordinatne transformacije. Skupovi linearnih vektora i njima odgovarajućih 3N nelinearnih koordinata. Dinamički (matematički) sistemi i dinamički sistemi u mehanici.

UTORAK, 08. decembar 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Jelena Milogradov-Turin, Matematički fakultet, Beograd
KAKO SMO SE ODUŽILI MILUTINU MILANKOVIĆU

Rezime: U čast 130 godina od rođenja Milutina Milankovića, a povodom Godine Milutine Milankovića (2009) biće dat pregled počasti koje su mu odate, uključujući nagrade, izdavanje dela, održavanje simpozija, izrade portreta, bista, spomen ploča, davanje njegovog imena maloj planeti, kraterima na Mesecu i Marsu, nagradama, ulicama, ustanovama, memorijalnoj sobi, rodnoj kući, društvima ... Podaci su ažurirani sa tekućim datumom.

UTORAK, 15. decembar 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Đorđe Mušicki, Fizički fakultet, Beograd
KAKVA TREBA DA BUDE KRITIKA NAUČNIH I STRUČNIH RADOVA

Rezime: U ovom saopštenju se diskutuje pitanje kakve uslove treba da zadovoljava kritika naučnih i stručnih radova, a povodom kritike V. Vujičića na radove Đ. Mušickog, objavljene u časopisu Flogiston i upućene časopisu Theor. and Appl. Mechanics.

UTORAK, 22. decembar 2009. u 12:15 sati
Jasna Fempl-Mađarević, profesor matematike, V beogradska gimnazija
IDEAS AND INSTRUMENTS IN SOCIAL CONTEXT

Rezime: U organizaciji International Union of History and Philosophy of Science/Division of History of Science and Technology (IUHPS/DHST) u leto 2009 u Budimpešti je održan  XXIII međunarodni kongres za istoriju nauke i tehnologije. Naslov ovog predavanja je bio slogan kongresa. Predavač - koji je i sama bila učesnik sa temom Is Science discovering Nature or "vice versa"? - će pored osnovnih informacija i novosti sa ovog kongresa pokušati da dočara i atmosferu obeleženu jednim čuvenom rečenicom mađarskog bihemičara i nobelovca Alberta Sent Đerđija.

UTORAK, 29. decembar 2009. u 12:15 sati
Prof. Dr Dejan Urošević, Matematički fakultet, Beograd

ČUDESA SA NEBESA

Poslednje predavanje u semestru, posvećeno svetskoj godini astronomije

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić