ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2010.

UTORAK, 07. decembar 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica R. Stevanovic-Hedrih, Matematicki institut SANU, Beograd
NELINEARNOM DINAMIKOM KROZ NAUCNE SKUPOVE, UNIVERZITETSKE METROPOLE I AERODROMSKE RASKRSNICE

Rezime: Prikazuje se serija naucnih skupova na temu nelinearne dinamike održanih u periodu 2005 - 2010 godina kroz prikaz termina, fenomena i metoda nelinearne dinamike. Ukazuje se na imena vodecih istraživaca iz ove oblasti, stvaraoca i organizatora skupova, u cijem radu je predavac ucestvovala. Daje se i prikaz fundamentalnih rezultata iz ove oblasti od Poenkarea, Krilova-Bogoljubova i Mitropoljskog pa sve do naših savremenika. Takode se prikazuju i Univerzitetski centri na kojima su održani skupovi i naucnici koji su svoje naucne rezultate ugradili u rejting tih centara. Na putu ucešca na skupovima bilo je potrebno savladati vizne režime zemalja u kojima su se održavali naucni skupovi, kao i poteškoce aerodromskih raskrsnica i vremenskih ogranicenja. Predavanje ce biti propraceno obiljem fotomaterijala o nelinearnim fenomenima vodecih naucnika iz ove oblasti, kao i stvaralaštva predavaca i njegovih saradnika, naucnika savremenika koje je upoznala, osnivaca poznatih univerziteta, samih univerzitata, nacionalnih atrakcija gradova i oblasti u kojima su se održavali naucni skupovi, obiljem prikaza viza koje je trebalo obezbediti, kao i aerodroma kroz koje je trebalo proci, ili na njih doleteti. Jedan broj anegdota ce biti prisutan u svemu tome.

UTORAK, 14. decembar 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Milan M. Cirkovic, Astronomska opservatorija u Beogradu, Departman za fiziku Univerziteta u Novom Sadu
EVOLUCIJA I ASTROBIOLOGIJA: PREDUSLOVI ZA NASTANAK ŽIVOTA U KOSMOLOŠKOM KONTEKSTU

Rezime. Potraga za životom (a narocito kompleksnim i inteligentnim životom) van Zemlje ocigledno je zavisna od prostorne i vremenske raspodele lokacija na kojima postoje fizicki i hemijski preduslovi za biogenezu. Ovo se neposredno nadovezuje na problem :finog-podešavanja: fizickih zakona i kosmoloskih parametara, odnosno posmatrackih selekcionih efekata (poznatih pod trivijalizovanim imenom "antropickih principa"). U ovom predavanju, kroz tri primera - jedan kosmološki, drugi na nivou galakticke astrofizike, i treci na nivou planetarnih nauka - pokazacu koliko ovaj "prošireni mandat" astrobiologije u periodu 1995-danas ne samo da donosi obilje teorijskih i posmatrackih rezultata, vec i podstice dublje filozofsko promišljanje kontinuiteta fizicke i biološke evolucije, te uloge života i inteligencije u najširem kosmickom kontekstu.

UTORAK, 21. decembar 2010. u 12:15 sati
Mr Aleksandar Petrovic, fizicar, Beograd
SPECIJALNA TEORIJA RELATIVNOSTI - nastanak i kontaverze

Rezime: Prikazan je istorijski razvoj elektrodinamike od Maksvelovih radova iz 1861-62 godine pa do Ajnštajnove formulacije Specijalne teorije relativnosti 1905. godine. Niz fizicara i matematicara u tom periodu daje svoj doprinos razumevanju slike sveta: Hevisajd, Gibs i Herc 1884 reformulišu Maksvelove jednacine u današnji oblik i omogucavaju da se prepoznaju njihove transformacione osobine, koje odudaraju od Galilejevske simetrije klasicne mehanike. Majkelson i Morli 1887. godine izvode eksperiment koji ce voditi prekretnici u shvatanju fizickih zakona. Radovima Lorenca i Poenkarea definisane su Lorencove transformacije koje opisuju simetriju Maksvelovih jednacina. Medutim, sva tadašnja razmatranja polaze od pretpostavke da se elektromagnetno zracenje prostire u materijalnom prenosiocu - etru. U ranim fazama razvoja, Specijalna teorija relativnosti je zbog toga nazivana Lorenc-Ajnštajnovom teorijom.

UTORAK, 28. decembar 2010. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
KRATAK PREGLED RADA SEMINARA OD OSNIVANjA DO DANAS (I deo)

Rezime: Razlicite teme su godinama bile inspiracija naših starijih, kao i mladih profesora i naucnika. Kroz održana predavanja oni su prikazivali znacaj istorije i filozofije matematike u razvoju mehanike, prirodnih nauka, astronomije, kao i metodike nastave matematike. Secanje na njihov rad i mnoga dela je cilj ovog predavanja.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić