ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2011.

UTORAK, 06. decembar 2011. u 12:15 sati
Pr?f. Dr Br?nk? Vulic?vic, pr?f?s?r univ?rzit?t? u p?nzi?i, B??gr?d
N? ??Ž? S? D?K?Z??I N?PR?BR??IV?S? SKUP? SVIH R??LNIH BR???V? IZ [0,1) GR?DI??Lj?? SV?K?G R??LN?G BR??? IZ [0,1)

R?zim?: N?k? ?? ?? m?t?m?tick? t??ri?? u k???? ?? ‘b?sk?n?cni di??g?n?lni p?stup?k’ (BD p?stup?k) t??r?m?. U ??, gr?dit?l? G (pr?vl??c, ..., g?n?r?t?r) r??ln?g br??? ? iz [0,1) ?? p?stup?k (n?cin, ..., ?lg?rit?m) k??im s? ?dr?du?? r??l?n br?? ? iz [0,1). U ??, skup svih r??lnih br???v? k??i s? m?gu izgr?diti gr?dit?l??m G, iz [0,1), ?? n??viš? pr?br??iv, ??r s? sv?ki r??l?n br?? iz [0,1), d?bi??n gr?dit?l??m G, m?ž? ?zn?citi (r?dnim br???m gr?d?nj?-ind?ks?m). U ??, BD p?stup?k ?? gr?dit?l? sv?k?g r??ln?g br??? iz [0,1). D?k?z t?g? tvrd?nj?, s?st??i s? u t?kv?m izb?ru b?sk?n?cn?g niz? (N?) r??lnih br???v? iz [0,1), p? r??ln?m br??u ?, iz [0,1), p? ci??? s? di??g?n?li (di??g?n?li niz? N?) BD p?stupk?m d?bi?? (t??) r??l?n br?? ?. Pr?m? t?m?, u ??, BD p?stupk?m s? n? m?ž? d?k?z?ti n?pr?br??iv?st skup? svih r??lnih br???v? iz [0,1). Ili: BD p?stupk?m u ??, gr?d? s? r??lni br???vi. ?k? gr?dnj? ni?? z?vrš?n?, gr?dnj? s? n?st?vl??. ?k? ?? gr?dnj? z?vrš?n? – n?m? viš? gr?dnj? (k???m bi s? d?bi? r??l?n br?? r?zlicit ?d v?c izgr?d?nih r??lnih br???v?). ?? zn?ci d? s? n? niz svih r??lnih br???v?, iz gr?dnj? k??? ?? z?vrš?n?, n? m?ž? prim?niti BD p?stup?k, ??r z? t?? niz BD p?stup?k ni?? d?finis?n. U supr?tn?m t??ri?? ?? ?? pr?tivur?cn?. N? m?ž? s? ?drž?ti ‘d?k?z n?pr?br??iv?sti’ ni k?rišc?nj?m dv? r?zlicit? gr?dit?l??, ?k? sv?ki ?d tih gr?dit?l?? gr?di sv? r??ln? br???v? iz [0,1) i ??d?n ?d tih gr?dit?l?? k?risti gr?dnju drug?g (gr?dnj? p? gr?dit?l?u). U ?v?m sluc??u gr?dnj? p? gr?dit?l?u gr?di isti skup k?? i sv?ki ?d gr?dit?l?? (p?s?bn?). N?prim?r. BD p?stup?k p? ‘pr?s?ku svih z?tv?r?nih r?zm?k? (int?rv?l?)’.

UTORAK, 13. decembar 2011. u 12:15 sati
Pr?f. Dr Dimitri?? H??duk?vic, pr?f?s?r univ?rzit?t? u p?nzi?i, B?nj?luk?
???RI?? ???P?R?LN? R?L??IVN?S?I

R?zim?: G??m?tri?sk? int?rpr?t?ci?? vr?m?n? (luk-vr?m?). Ugr?dnj? vr?m?n? u pr?st?r R3 (izgr?dnj? pr?st?r-vr?m?n? R3t). Ugr?dnj? vr?m?n? u ?sn?vn? ?b??kt? i figur? ?uklidsk? g??m?tri?? (izgr?dnj? ?sn?v? r?l?tivistick? ?uklidsk? g??m?tri??). Ugr?dnj? vr?m?n? u p?l?? r??lnih br???v? (izgr?dnj? r?l?tivistick?g lin??rn?g k?ntinuum?). Izgr?dnj? ?sn?v? r?l?tivistick? trig?n?m?tri??. ?pis r??ln?g pr?st?r-vr?m?n? z???dn? s? p?zn?tim sil?m? u ?blik?v?nju put?nj? Sunc?vih pl?n?t?. R?vizi?? N?utn?v?g z?k?n? gr?vit?ci??.

UTORAK, 20. decembar 2011. u 12:15 sati
Pr?f. Dr Br?nk? Dr?g?vic, Institut z? fiziku, B??gr?d
MOND I DIN??IK? SPIR?LNIH G?L?KSI??

R?zim?: MOND (Modified Newtonian Dynamics) ?? m?difik?ci?? N?utn?v? t??ri?? gr?vit?ci?? pri v??m? m?lim ubrz?njim?. ??kvu m?difik?ci?u uv?? ?? ?ilgr?m 1983. g?din? u cil?u ?pisiv?nj? brzin? kr?t?nj? zv?zd? u spir?lnim g?l?ksi??m?. U ?v?m pr?d?v?nju c? biti pr?dst?vl??n? t??ri?? ??ND-?, nj?n? g?l?ktick? prim?n?, p?r?d?nj? s? t?mn?m m?t?ri??m i kritik?.

UTORAK, 27. decembar 2011. u 12:15 sati
Pr?f. Dr K?tic? R. St?v?n?vic-H?drih, ??t?m?ticki institut S?NU, B??gr?d
K?S?ICK? BRZIN?, ?ILU?IN ?IL?NK?VIC I ?????IR ?NĐ?LIC. D? LI SU K?S??N?U?I Z?IS?? BILI N? ??S?CU?

R?zim?: U predavanju se prik?zuju jednacine dinamike objekata promenl?ive mase i višestepenih raketa. Zatim se prikazuje kako se odreduju kosmicke brzine (prva, druga i treca). U tom svetlu se prikazuju sadržaji knjiga Milutina Milankovica Osnovi nebeske mehanike i Tatomira Andelica Astrodinamika. Daje se kratak prikaz naucnog skupa: 7th International Symposium on Classical and Celestial Mechanics (CCMECH’7) ?drž?n?g u S??dlcu, u P?l?sk??, u organizaci?i RAN, Lomonosov Univerzitet? i Moskovskog aviacion?g institut? (MAI) iz Rusije k?? i Collegium Mazovia iz Pol?ske. Bice prikazani dokumenti o poseti astronauta programa Apollo 11 i Apollo 17. Prikazuju se komunikacije i dokumentacija urednika referativnog žurnala Mehanika Žur?vl??v? sa autorima publikacija na temu: "Da li su astronauti programa Apollo zaista posetili ?esec?“

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić