ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2012.

UTORAK, 11. decembar 2012. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko A. Vujičić, Matematički fakultet, Beograd
ČETVORO DIMENZIONI PROSTOR SUNČEVOG PLANETSKOG SISTEMA

Rezime: Polazeći od znanja da postoji jedno Sunce i N planeta na medjusobnim rastojanjima, pokazuje se da metrika tog sistema ima četvoro dimenziona svojstva.

UTORAK, 18. decembar 2012. u 12:15 sati
Mr Vojislava Protić-Benišek, Astronomska opservatorija, Beograd, e-mail: vprotic@aob.rs
Mr Natalija Janc, Baltimor MD, USA, e-mail: natalijanc@earthlink.net

JUBILARNIH 125 GODINA OD OSNIVANjA ASTRONOMSKE I METEOROLOŠKE OPSERVATORIJE U BEOGRADU
Astronomia, Scientia Sacra... CXXV

Rezime: Ministar prosvete i crkvenih poslova Kraljevine Srbije Milan Kujunždić Aberdar 26. marta / 7. aprila 1887. godine "...uvažavaju razloge izložene u predlogu G. Nedeljkovićevom i ceneći i sam naučnu i praktičnu važnost Astronomske i Meteorološke opservatorije, rešio je:
I. Da se za Kraljevinu Srbiju podigne provizorna opservatorija u privatnoj kući na Vračru u Beogradu pod upravom i rukovodjenjem g. Milana Nedeljkovića, profesora Velike škole.
II. Da se za ovu celj može izdati iz budžeta Ministarstva prosvete za 1886-7 računsku godinu hiljadu (1000) dinara, po partiji odredjnoj na pomoć naučnim ustanovama..."
Tako započinje prva stranica istorije jedne od najznačajnijih naučnih ustanova Srbije o kojoj autori iznose podatke i fotografije koji do danas nikada nisu bili prikazani ili objavljeni.

UTORAK, 25. decembar 2012. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
MATEMATIČARI, POREKLOM VAN GRANICA SRBIJE, KOJI SU DOPRINELI RAZVOJU VISOKOŠKOLSKE MATEMATIKE U SRBIJI

Rezime: Visokoškolska nastava, naučni i stručni rad razvijali su se i napredovali u Srbiji zahvaljujući, izmedju ostalog, i mnogim matematičarima koji po poreklu nisu iz Srbije. Kako su postali i ostali matematičari u Srbiji? Saopštenje prikazuje matematičku biografiju Bilimovića, Orlova, Karamate i drugih. Svako od njih dao je nešto svoje i, direktno ili indirektno, doprineo matematici svojim idejama, radovima ili metodičkim predavanjima.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić