ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2017.UTORAK, 12.12.2017. u 16:15 sati
Prof. Dr Zvonimir Šikić, Fakultet za strojarstvo i brodogradnju, Sveučilište u Zagrebu
ŠTO JE LOGICIZAM I JE LI PROPAO
Rezime: Dedekindova definicija/aksiomatizacija prirodnih brojeva i Dedekindov logicizam. Fregeova definicija i Fregeov logicizam. Što je zapravo propalo, a što nije.UTORAK, 26.12.2017. u 13:00 sati
Prof. Dr Zoran Lučić, Matematički fakultet, Beograd
PITAGOREJSKA MUZIČKA TEORIJA
Rezime: Platon je bio mišlјenja da se aritmetika odnosi samo na učenje o parnim i neparnim brojevima. Međutim, pogledamo li aritmetičke knjige Euklidovih Elemenata, primetićemo da se samo 14 stavova IX knjige odnosi na parne i neparne brojeve. Ostali stavovi VII, VIII i IX knjige odnose se uglavnom na proporcije i neprekidne proporcije. Razlog Platonovog stava o tome šta je sadržaj aritmetike treba tražiti u tome što je i u njegovo vreme bilo rasprostranjeno mišlјenje da teorija proporcija ne pripada aritmetici, već muzici. Razume se, ovo mišlјenje ima svoje korene u ranom pitagorejstvu. Pitagorin eksperiment na monokordu je morao imati presudnu ulogu u njegovom formiranju. Odgovor na pitanje šta je mogao biti sadržaj pitagorejske muzičke teorije potražićemo u Euklidovoj kratkoj raspravi Kanonski presek (Sectio Canonis).Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić