ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2007.

UTORAK, 08. maj 2007. u 12:15 sati
Natalija Jelenković, profesor matematike, Beograd
ŠKOLSTVO I OBRAZOVANjE NA JUŽNOJ TERITORIJI KOJU SU NASELjAVALI SRBI

Rezime: Skadar, Gračanica, Prizren, Bujanovac i Vranje - gradovi koji su vremenom postali središte srpskog duhovnog kulturnog života bili su u početku na veoma niskom stupnju duhovnog razvoja i prosvećenosti. Srbi su kulturu razvijali u okviru pravoslavlja, sačuvali su svoje običaje, tradiciju, usavršavali srpski jezik, stvorili školstvo i obrazovne institucije.

UTORAK, 15. maj 2007. u 12:15 sati
Prof. Dr Jelena Milogradov-Turin, Matematički fakultet, Beograd
ĐORĐE STANOJEVIĆ I NjEGOVO DOBA

Rezime: Biće govora, uz prezentaciju od pedesetak slika, o Đorđu Stanojeviću, neobičnoj i svestranoj ličnosti, s kraja 19. i početka 20. veka. Biće dat osvrt na sve njegove aktivnosti uključujući prve astrofizičke radove, pionirski rad na uvođenju struje u Srbiji, pionirski rad u kolor fotografiji u Srba i drugom. Takođe biće dat osvrt na njegovu univerzitetsku karijeru, gde je stigao do rektora BU.

UTORAK, 22. maj 2007. u 12:15 sati
mr Nataša Stanić, upravnik Narodne opservatorije i Planetarijuma Astronomskog društva "Ruđer Bošković"
MODERNI PLANETARIJUMI: ZVEZDANI BIOSKOPI I ZVEZDANO OKO BEOGRADA

UTORAK, 29. maj 2007. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
Tema: NEKE NOVE IDEJE ...
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic