ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2005.

UTORAK, 01. novembar 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Miličić, Matematički fakultet, Beograd
            O ORTOGONALNOSTIMA U MATEMATICI

            Rezime: Biće reči o raznovrsnim relacijama ortogonalnosti u različitim oblastima matematike. Sve one se zasnivaju na pojmu ortogonalnosti vektora ili se mogu dovesti u vezu sa tim pojmom.

UTORAK, 08. novembar 2004. u 12:15 sati
Prof. Dr Snežana Bojović, Hemijski fakultet, Beograd
            RAZVOJ BEOGRADSKOG UNIVERZITETA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA

UTORAK, 15. novembar 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujičić, Matematički fakultet, Beograd i Mićo Miletić, profesor matematike, Beograd
SILE CENTRALNOG KRETANJA PO NJUTNU I PETRONIJEVIĆU

(Učesnici seminara će moći da dobiju na poklon knjižicu sa navedenim naslovom)
Rezime: Uporedno izlaganje Njutnovih teorema i Petronijevićevih tvrđenja o centralnom kretanju tela, odnosno materijalnih tačaka. Njutn i oponentska tvrđenja. Sile i ubrzanja. Približeni Njutn i otgnuta od zaborava Petronijevićeva knjižica: ZAKONI CENTRALNOG KRETANJA PO NJUTNU I DRUGIMA (Beograd, 1933).

UTORAK, 22. novembar 2005. u 12:15 sati
Jasna Fempl-Mađarević, profesor matematike, Peta beogradska gimnazija
GLOBALIZATION@DIVERSITY – HARMONIJA I MATEMATIKA

            Rezime: Jula ove godine u Pekingu je održan 22. međunarodni kongres za istoriju nauke. Krajem septembra u Strugi je održan 3. makedonski kongres matematičara. Postoji nit koja povezuje ova dva skupa. Na predavanju će slušaoci biti upoznati, od strane predavača koja je bila učesnik na oba skupa, sa „kineskom vezom“ koja ih povezuje.

UTORAK, 29. novembar 2005. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            Tema:             ZAMISAO SKUPILICA; JEDAN PUT KA POJMU SKUPA

Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd


Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima.

Sednice seminara održavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristićemo i biblioteku Matematičkog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božic