ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2008.

UTORAK, 04. novembar 2008. u 12:15 sati
Prof. dr Jovan Malešević, redovni profesor Univerziteta u Beogradu,
O JEDNOJ VEZI RADOVA MILANKOVIĆA I KARAMATE, SA NOVIJIM TEOREMAMA O SREDNJIM VREDNOSTIMA FUNKCIJA

Rezime: U saopštenju se govori o geometrijskoj interpretaciji konvergencije, odnosno divergencije geometrijskog reda koju je dao M. Milanković. Ova pretstava sa izvesnim izmenama ušla je u mnoge udžbenike., navodi J. Karamata. Motivisan ovim postupkom, autor saopštenja je načinio dva rada koji su i objavljeni, 1992.i 2007.

UTORAK, 11. novembar 2008. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenković, profesor matematike i informatike, Beograd
OD PLATONOVE AKADEMIJE DO UNIVERZITETA U BEOGRADU

Rezime: Pre Univerziteta u Beogradu, stvoreno je dosta uspešnih univerziteta, naravno van naših granica. Inspiracija za sve je bila Platonova Akademija i želja za daljim napredovanjem. Ideja Univerziteta, uženje visokoškolske matematike, družtveno-ekonomske prilike i drugi činioci, neke su od tema ovog predavanja.

UTORAK, 18. novembar 2008. u 12:15 sati
Prof. dr Katica Stevanović-Hedrih, Mašinski fakultet, Univerzitet u Nišu
MEHANIKA KRUTOG TELA I LEONARD OJLER

Rezime: Povodom 300 godina od rodjenja velikana nauke, švajcarskog, ruskog i nemačkog naučnika Leonarda Ojlera (1707-1783) biće prikazani biobibliografski podaci sa posebnim osvrtom na doprinose mehanici čvrstih i krutih tela, kao i mehanici fluida. Predavanje će se osvrnuti na sopstvene rezultate primene vektora momenata masa vezanih za pol i osu, na kinetiku tela koje se obrće oko nepokretne tačke.

UTORAK, 25. novembar 2008. u 12:15 sati
Mr Mićo Miletić, Visoka škola za obrazovanje vaspitača, Aleksinac
Tema: Slavišin utorak, nastavak i homage VIDJENJE "MISAONIH VIDJENJA" SLAVIŠE PREŠIćA

Rezime: Pokućaj zagledanja "Misaonih vidjenja" Slaviše Prešića sa filozofsko-umetničke strane, kao i uvid u dalekosežne, plodotvorne pedagoške posledice, kojima nas ovo delo dariva. "Misaona vidjenja" su životna poput Ešerovih grafika - puna dinamike i strujanja. U njima "obična računica", brojanje, vreme, prostor svakidašnjice, dobijaju novo ruho. Predavanje je deo rukopisa autorovog rada o Prešiਿevom matematičo-filozofskom stvaralaštvu.

Sednice seminara odrzavaju se u biblioteci Matematičkog instituta SANU, sala 305, Beograd, Knez Mihailova 36, na III spratu.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Božić