ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2018.UTORAK, 20.11.2018. u 12:15 sati
Boško Jovanović, Matematički fakultet, Beograd
GRAF MATEMATIČKIH PREDAKA I POTOMAKA MIHAILA PETROVIĆA ALASA, SA AKCENTOM NA PRETKE
Matematičko genealoško stablo Mihaila Petrovića se može predstaviti u obliku složenog grafa koji se na prirodan način deli na dva podgrafa. Prvi čine učitelјi i prethodnici Mihaila Petrovića, a drugi njegovi učenici i sledbenici. Utvrđeno je oko 200 prethodnika M. Petrovića, među kojima su poznati matematičari Ermit, Pikar, Darbu, Liuvil, Puason, Lagranž, Laplas, Ojler, d'Alamber, Johan i Jakob Bernuli, Lajbnic i dr. Tu takođe srećemo imena poznatih naučnika iz bliskih disciplina: Hajgens, Kopernik, Snelius, Luka Pačoli, ali i neka koja u datom kontekstu ne bismo očekivali: Erazmo Roterdamski, Nikolas Lemeri, Gabriel Falopio, Jozef Skaliger, Grigorije Palama. Najduža grana u podgrafu prethodnika M. Petrovića pruža se do druge polovine 12. veka i završava se sa četiri persijsko-arapska filozofa/astronoma (Al-Buhari, Nasir al Din al Tusi, Kamal Ibn Junus, Šaraf al Din al Tusi). Već i samo posmatranje ovog „rodoslova“ navodi nas na snažnu misao o jedinstvenosti nauke i nepostojanju granica između naučnih disciplina, lјudi i naroda.
Podgraf učenika i sledbenika M. Petrovića obuhvata znatno kraći vremenski period ali sadrži veći broj imena (preko 900). Među njima je dvadesetak akademika i veliki broj profesora univerziteta. S pravom se može reći da smo svi mi, današnji srpski matematičari, učenici i naslednici M. Petrovića.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić