ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2013.

UTORAK, 8. oktobar 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Katica (Stevanovic) Hedrih, Matematicki institut SANU
ZAKONI, PRINCIPI I TEOREME DINAMIKE. FIZICKI I MATEMATICKI OSNOVI

R.zime: Prikazuju se osnovni zakoni, principi i teoreme dinamike. ukazuje se na fizicke i matematicke osnove jednacina dinamike. Prikazuje se izvodjenje Lagrange-ovih jednacina druge vrste razlicitim principima i daje uopstenje istih za razlicite mehanicke sisteme. Analizira se matematicki formalizam koji se cesto javlja, a nema utemeljenje u realnim mehanickim sistemima. Daju se primeri izvodjenja jednacina oscilacija deformabilnih tela varijacionim principom i principom dinamicke ravnoteze.

UTORAK, 15. oktobar 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki Fakultet, Beograd
O NASOJ (MI SANU) CETVORO-DIMENZIONOJ MATRICI I AJNSTAJNOVOJ INVARIJANTI

Rezime: Objasnjava se nasa (MI SANU) cetvoro-dimenziona metrika planetarnog sistema i uporedjuje sa Ajnstajnovom invarijantom opste relativnosti.

UTORAK, 22. oktobar 2013. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
MATEMATIKA KROZ PRIRODNE NAUKE

Rezime: Jednacine, funkcije, integrali, teoreme, definicije, izrazi, metode, transformacije, predstavljaju neophodan i cesto koriscen matematicki aparat za definisanja, prikazivanja, dokazivanja mnogih teorija, procesa, pojava u prirodnim naukama. Cilj je pokazati ovim predavanjem, izmedju ostalog, lepotu, razvoj i znacaj matematike u svemu sto je naucno a prirodno.

UTORAK, 29. oktobar 2013. u 12:15 sati
Prof. Dr Aleksandar S. Tomic, profesor, Masinski fakultet i Astronomsko drustvo "Rudjer Boskovic", Beograd
FRAKTALNA PRIRODA VASIONE: NEGATIVNA MASA I INFLACIONO SIRENJE

Rezime: Pokazuje se da kosinusna teorema predstavlja generalisanu Pitagorinu teoremu, geometrijsku sredinu u dve dimenzije, prelaz ka kontinuumu i ovde posebno znacajno - da generise negativne duzine (u planetnim medjusobno koreliranim) kruznim kretanjima oko centra masa. To dovodimo u vezu sa Nilsenovom negativnom masom. Izvorno pozitivna masa maniFestuje se kao negativna masa usled: (1) rotacije i / ili vrtloznog kretanja, (2) ekvivalentnosti mase i energije i (3) relativisticke razlike u gravitacionoj interakciji mase gravitacione i mase inercione. U drugom delu pokazano je da Keplerovi zakoni, time i Njutnov zakon gravitacije, ostaju na snazi i u inflacionom sirenju vasione. Tako se potvrdjuje ispravnost konceptualnog resenja Nilsena i produbljuje Formalna analogija sa elektricnom silom.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić