ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2015.

UTORAK, 27. oktobar 2015. u 12:15 sati
Prof. Dr Djordje Musicki, Fizicki fakultet, Beograd
PROSIRENjE VUJANOVIC-DJUKICEVE GENERALISANE NOETHER-INE TEOREME NA KONTINUIRANE SISTEME

Rezime: U ovom saopstenju data je generalisana teorema Emmy Noether za mehanicke kontinuirane sisteme, po analogiji sa odgovarajucom Vujanovic-DJukicevom Noether-inom teoremom u analitickoj mehanici sistema cestica. Pri tome je ova Rezime: U ovom saopstenju data je generalisana teorema Emmy Noether za mehanicke kontinuirane sisteme, po analogiji sa odgovarajucom Vujanovic-DJukicevom Noether-inom teoremom u analitickoj mehanici sistema cestica. Pri tome je ova generalizacija izvrsena, za razliku od navedenih autora, na direktan nacin, polazeci od totalne varijacije dejstva za kontinuirane sisteme i primenjujuci odgovarajuce opste Langrange-eve jednacine. Sem toga, uvedeni su i odgovarajuci pseudo-konzervativni sistemi, po analogiji sa ovima u analitickoj mehanici, cime je ucinjen drugi komplementaran prilaz ovoj problematici. U ovoj analizi posebna paznja je posvecena prirodi integrala energije (u obicnom i prosirenom smislu), koji je ovde nerazdvojno povezan sa impulsima i bitno je razlicit od integrala energije u mehanici sistema cestica.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić