ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA DECEMBAR 2005.

Cetvrtak, 08. decembar u 12 h.
12h Svetlana Jankovic:

Neki kriterijumi ksponencijalne stabilnosti u srednjem reda p neutralnih stohastickih funkcionalnih diferencijalnih jednacina

Metod Ljapunova je jedan od najcesce koriscenih metoda za ispitivanje stabilnosti resenja razlicitih tipova diferencijalnih jednacina. Medjutim, zbog kompleksnosti neutralnih stohastickih funkcionalnih diferencijalnih jednacina ovaj metod nije efektivno primenljiv cak i u jednostavnijim slucajevima, pre svega zbog nemogucnosti nalazenja funkcionala Ljapunova. Predavanje je posveceno dovoljnim uslovima eksponencijalne stabilnosti u srednjem reda p za ovaj tip stohastickih jednacina, koji eksplicitno ne zahtevaju poznavanje funkcionala Ljapunova.

13:15h Dragana Stanojevic:

Uzrocnost i stohasticke diferencijalne jednacine sa semimartingalima.

U okviru predavanja bice razmotreni neki koncepti uzrocnosti izmedju filtracija I slucajnih procesa. Bice reci i o stohastickim diferencijalnim jednacinama sa semimartingalima, njihovim strogim i slabim resenjima, sa osvrtom na definiciju slabih resenja uz primenu koncepta uzrocnosti. Zatim, ce biti pokazana ekvivalentnost izmedju nekih relacija uzrocnosti i slabe jedinstvenosti resenja stohastickih diferencijalnih jednacina sa semimartingalima.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara