ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA MART 2004.

Cetvrtak, 11. mart u 12 h.
dr Milan Merkle:
VOLATILNOST, MODELIRANJE, OCENJIVANJE, PREDIKCIJA.

Nobelova nagrada za ekonomiju dodeljena je u oktobru 2003. godine ekonomistima Robertu Engleu i Clivu Grangeru za njihov rad u oblasti modeliranja i predikcije volatilnosti u finansijskim modelima. Glavni doprinosi ove dvojice naucnika nastali su pre dvadesetak godina, ali je u ovoj oblasti i dalje otvoren niz va\v{z}nih problema. U izlaganju \'{c}e biti re\v{c}i o raznim do sada poznatim diskretnim i neprekidnim modelima volatilnosti i njihovom medjusobnom poredenju u smislu estimacije i predikcije. Literatura: Ser-Huang Poon, Clive Granger, Forecasting Volatility in Financial Markets: A Review, J. Economic Literature, Vol. 41, No2, June 2003.

Petak, 25. mart u 12 h.
dr Milan Merkle:
O INDEKSU VOLATILNOSTI.

U septembru 2003, ugledna finansijska institucija Chicago Board Option Exchange (CBOE) uvela je novu meru implicirane volatilnosti, tzv. VIX (volatility index). U stvari, VIX postoji od 1993. godine, ali je izra\v{c}% unavan po druga\v{c}ijoj metodologiji. U skladu sa trendovima u modeliranju volatilnosti, novi VIX se ne zasniva na Black Scholesovom modelu, ve\'{c} polazi samo od generalne pretpostavke da su logaritmi cena podlo\v{z}ni difuzionom modelu. Po\v{c}etkom ove godine CBOE je planirao uvodjenje novog oblika trgovine na berzi: trgovinu volatilno\v{s}\'{c}u. U izlaganju \'{c}e se prikazati izvodjenje formule za VIX, i kori\v{s}\'{c}enje ovog indeksa u modeliranju volatilnosti. Literatura: Jim Gatheral, Case Studies in Financial Modelling, Course Notes, Courant Institute of Mathematical Sciences, 2003.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara