ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 2005.

Cetvrtak, 26. maj u 12 h.
12h Milan Merkle MODELIRANJE KAMATNIH STOPA U NEPREKIDNOM VREMENU

U teoriji i praksi modeliranja kamatnih stopa, odnosno njihove "term strukture", dominantan je klasican difusioni model CIR (Cox-Ingresoll-Ross, [1]), koji se poslednjih godina dopunjuje i modifikuje u raznim pravcima. Zna\v cajan je afini visedimenzionalni model, predlozen u [2], modifikacije u pravcu uvodjenja generalnih Levy-jevih procesa sa skokovima [3], Bajesovske varijante (modifikovan MCMC metod) estimacije verodostojnosti [4], kao i vise skorasnjih radova Ait-Sahalia i Myklanda (npr. [5]-[6]), gde se istrazuje problem odnosa diskretne strukture obzervabilnog procesa i vremenski kontinualnog modela. U predavanju se daje pregled pomenutih rezultata, kao i osvrt na neke druge radove iz obimne literature.

[1] Cox, J.C., J.E. Ingresoll, S. A. Ross, A theory of the term structure of intrest rates}, Econometrica 53 (1985), 385-407
[2] Darrell Duffie, Rui Kan, A yield-factor model of interest rates, Mathematical Finance 6 (1996), 379-406.
[3] E. Eberlein, F. Raible, Term structure models driven by general L\'evy processes, Math. Finance 9(1) (1999), 31-53.
[4] Ola Elerian, Siddhartha Chib, Neil Sheppard, Likelihood Inference for Discretely Observed Nonlinear Diffusions, Econometrica, Vol.69 No4 (July 2001)
[5] Yacine A\"it-Sahalia, Transition densities for interest rates and other nonlinear diffusions}, J. Finance 54(1999), 1361-1395.
[6] Yacine A\"it-Sahalia, Per A. Mykland, Estimators of diffusions with randomly spaced discrete observations: A general theory, Ann. Statistics, 32, No. 5 - October 2004

14h Steva Pilipovic: O PROSTORIMA BESOVA

Sadrzaj predavanja

1. Interpolacioni prostori;
2.Prostori Besova;
3. Primene.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara