ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA MAJ 1998.

Cetvrtak, 7. maj 1998. u 12 h:
Zorana Najdanovic: Teorija Martingala (Martingale theory)
U predavanju ce biti izlozene osnove teorije i pregled nekih vaznijih karakteristika martingala.

Cetvrtak, 21. maj 1998. u 12 h:
Stohasticke zanimljivosti: (Stochastic miscellany:)

  1. dr Zoran Ivkovic: Laplasov zakon sukcesije (The Laplace law of succession) (Feller, I tom).
  2. mr Jovan Vukmirovic: Zadatak o nizu bacanja novcica. (The problem about the sequence of throwing the coins).
  3. dr Drazen Pantic: Primena Girsanovljeve teoreme na izracunavanje zakona raspodele prvog dostizanja nivoa Braunovog kretanja. (The application of Girsanov theorem in finding the distribution of the first reaching of the given level by Brownian motion).
  4. dr Svetlana Jankovic: Uporedjivanja resenja autonomnih slucajnih diferencijalnih jednacina. (The comparison of solutions of autonomous stochastic differential equations.
Pri odredjenim uslovima za koeficijente autonomne slucajne diferencijalne jednacine Itoa izlaze se postupak uporedjivanja resenja ove jednacine sa resenjem linearne slucajne diferencijalne jednacine Itoa.

Slobodanka Jankovic i Drazen Pantic
rukovodioci seminara