ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2010.

ČETVRTAK, 01.04.2010. u 17 sati, sala 301f, MI
Jelena Grujic
Struktura algebarskih tenzora krivine

Apstrakt: Cilj da se dokaze teorema: Za svaki algebarski tenzor krivine T $ \in$ T4(V) postoje konacni skupovi *S* i* A* simetricnih i alternirajucih tenzora S, A $ \in$ T2(V), respektivno, tako da vazi $ T = $ \sum_{S \in* S*} $ Es \gamma(S) + $ \sum_{A \in *A *} $ EA \alpha(A) $, Es, EA $ \in$ { 1, -1}, gde je \gamma(S)ijkl := 1/3(SilSjk - SikSjl) \alpha(A)ijkl := 1/3(2AijAkl + AikAjl - AilAjk)

ČETVRTAK, 08.04.2010. u 17 sati, sala 301f, MI
Borislav Gajic
Sistemi Hes-Apeljrotovog tipa

Apstrakt: Opisace se klasican trodimenzioni Hes-Apeljrotov slucaj obrtanja krutog tela oko nepokretne tacke. Bice predstavljena odgovarajuca visedimenziona uopstenja, kao i analiza karakteristicnih osobina ovih sistema.

ČETVRTAK, 15.04.2010. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Emilija Nesovic
Some characterizations of null, pseudo null and partially null rectifying curves in Minkowski space-time

Apstrakt: In this paper, we define rectifying curves in Minkowski space-time and characterize null, pseudo null and partially null rectifying curves in terms of their curvatures. Also, we give some explicit equations of null, pseudo null and partially null rectifying curves in E^4_1

ČETVRTAK, 22.04.2010. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Bozidar Jovanovic
Invarijantni geodeziski tokovi na Ledger-Obata n-simetricnim prostorima

Apstrakt:Proucava se integrabilnost geodeziskih tokova Ajnstajnovih metrika na osnovnom primeru n-simetricnog prostora K^n/diag(K), gde je K kompaktna prosta Lijeva grupa

CETVRTAK, 29.04.2010. u 17 sati
Srdjan Vukmirovic
Plucker-ove koordinate

Apstrakt: Jos sredinom 19. veka Julius Plucker je nasao nacin da linije u projektivnom prostoru parametrizuje sa sest homogenih koordinata. Tih sest koordinata, koje nazivamo Plucker-ovim kooridnatama, zadovoljavaju kvadratni uslov, tako da je prostor linija u projektivnom prostoru (dimenzije $3$) opisan kvadratnom hiperpovrsi u projektivnom prostoru dimenzije $5.$ Uopstenje ovih koordinata su koordinate na Grasmanovoj mnogostrukosti $k-$dimenzionih ravni u $n-$dimenzionom prostoru. Na predavanju ce biti reci o jednostavnoj i ociglednoj geometriji Plucker-ovih koordinata, njihovoj vezi sa mehanikom i primenama u kompjuterskoj grafici.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic