ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA APRIL 2015.

ČETVRTAK, 2.04.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Miodrag Mateljevic, akademik
HARMONISKA PRESLIKAVANJA IZMEDJU RIMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Rezultati se odnose na -Lipchitz i co-Lipchitz svojstva hqc preslikavanja u odnosu na Euklidsku i kvazi-hiperbolicku metriku (reseno je nekoliko otvorenih problema). Koristi se tehnika eliptickih parcijalnih jednacina.

ČETVRTAK, 9.4.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Jelena Stojanov
ANISOTROPIC FRAMEWORKS FOR DYNAMICAL SYSTEMS AND IMAGE PROCESSING

Abstract: Comparative analysis of classical geometric frameworks and their anisotropic extensions will be presented. Construction of Finslerian framework suitable for the analysis of Garner dynamical system of cancer cell population will be described. Development of anisotropic Beltrami framework theory will be presented by the motivation, results and applicative aspects.

CETVRTAK, 16.4.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Jelena Grujic
GEOMETRIJSKA MODIFIKACIJA AJNSTAJNOVE TEORIJE GRAVITACIJE

Bez obzira na svoju teorijsku lepotu i mnoge fenomenoloske uspehe, opsta teorija relativnosti nije kompletna teorija i potrebno ju je modifikovati. Opsta relativnost daje kosmoloska resenja koja sadrze singularitet u pocetnom trenutku. Sa ciljem da resimo ovaj problem kosmickog singulariteta bavimo se nelokalnom modifikacijom opste teorije relativnosti. Posebno, analiziramo dva nelokalna modela pomocu kojih nalazimo neka nesingularna resenja sa preskokom za kosmoloski skalirajuci faktor.

ČETVRTAK, 23.04.2014. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Mirjana Milijevic
HOLOMORFNE STATISTICKE MNOGOSTRUKOSTI I CR STATISTICKE PODMNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Dacemo definiciju i osobine statistickih mnogostrukosti. Takodje, definisemo statisticke mnogostrukosti konstantne krivine (postoje dvije definicije koje je dao Kurose 2004. i Furuhata 2015.) Holomorfne statisticke mnogostrukosti konstantne krivine jednake nuli (po definiciji koju je dao Kurose) su poznatije kao specijalne Kelerove mnogostrukosti koje nalaze primjenu u fizici i afinoj diferencijalnoj geometriji. Medjutim, o holomorfnim statistickim mnogostrukostima pozitivne ili negativne krivine ne znamo mnogo. Interesantan problem bi bio konstruisati "holomorfne statisticke komplekne forme". Dalje posmatramo CR podmnogostrukosti u holomorfnim statistickim mnogostrukostima konstantne krivine i pokazujemo da su njihove osobine slicne kao i u slucaju kada su ambijentne mnogostrukosti kompleksne prostorne forme i dajemo neke nerijesene probleme.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic