ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA APRIL 2017.

 

ČETVRTAK, 06.04.2017. u 17:15, sala 301f, MI
Miroslava Antić, Matematički Fakultet, Beograd
CETVORODIMENZIONE CR PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE S6 SA DVODIMENZIONOM NUL-DISTRIBUCIJOM
Nul-distribucija je vektorsko raslojenje nad podmnogostrukosti, kojoj pripadaju vektori za koje se druga fundamentalna forma, koja odgovara inkluziji u ambijentnu mnogostrukost, ponistava. CR podmnogostrukost sfere S6, dimenzije cetiri, moze imati nul-distribuciju dimenzije najvise 2. Na izlaganju ce biti analizirane ovakve podmnogostrukosti i bice prikazana njihova klasifikacija.


ČETVRTAK, 27.04.2017. u 17:15, sala 301f, MI
Bojana Milošević, Matematički Fakultet, Univerѕitet u Beogradu
TESTOVI SIMETRIJE ZASNOVANI NA KARAKTERIZACIJI
Testovi simetrije zauzimaju značajno mesto u neparametarskoj statistici. Za konstrukciju ovakvih testova koriste se mnogobrojne empirijske funkcije raspodele, "empirijske gustine raspodele", emperijske karakteristične funkcije i druge empirijske funkcije. Na predavanju će biti dat kratak pregled dosadašnjih reѕzultata na polju testova simetrije. Pored toga biće prikaѕane i nove klase ovakvih testova u čijoj konstrukciji učestvuju nove karakterizacije simetrične raspodele. Biće predložene i njihove modifikacije za testiranje simitrije oko proizvoljnog centra lokacije. Kao meru kvaliteta testova koristićemo Bahadurovu efikasnost, kao i empirijske moći testova u slučaju uzoraka malog obima. Jedan deo predavanja biće posvećen nekim otvorenim problemima u ovoj oblasti kao i pravcima daljeg istraživanja.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic