ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2010.

ČETVRTAK, 02.12.2010. u 17 sati, sala 301F, MI
Jelena Grujic
REPREZENTACIJE SIMETRICNE GRUPE

Apstrakt: Ovo je drugi deo istoimenog predavanja odrzanog u oktobru, a bice detaljnije posvecen reprezentacijama simetricne grupe.

ČETVRTAK, 09.12.2010. u 17 sati, sala 301f, MI
Tijana Sukilovic
O TEHNIKAMA ZA EFIKASNU VIZUELIZACIJU

Apstrakt: Na ovom predavanju bice predstavljeni rezultati dobijeni tokom tromesecnog boravka na Tehnickom Univerzitetu u Minhenu na projektu "Virtual Arabia - Multi Resultion Models of Constructions and Built Infrastructure". Razmatracemo razlicite tehnike simplifikacije mreza u svrhu efikasne vizualizacije objekata u realnom vremenu. Posebna paznja ce biti usmerena ka koriscenju prostornih hijerarhijskih struktura kao sto su oktanti i njihovoj ulozi u resavanju problema vidljivosti.

ČETVRTAK, 16.12.2010. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Milos Milovanovic
PRIMENA P-ADIKE U PROBLEMIMA KLASICNE GEOMETRIJE

Apstrakt: Predavanje ce pokusati da odgovori na pitanje cemu p-adski brojevi u nasem realnom svetu i geometriji nad poljem R.

ČETVRTAK, 23.12.2010. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Mirjana Djoric
IZOTROPNE PODMNOGOSTRUKOSTI

Apstrakt: Proucavajuci podmnogostrukosti Rimanovih mnogostrukosti, kao uopstenje totalno geodezijskih podmnogostrukosti, B. O'Neill je definisao "izotropne podmnogostrukosti". Bice izlozene osnovne definicije i neki rezultati iz ove oblasti.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic