ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2011.

ČETVRTAK, 1.12.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
Jelena Jockovic
Problemi cekanja i generalisane Paretove raspodele

Tema predavanja je primena teorema o granicnim raspodelama maksimuma i prekoracenja visokog praga u kombinatornim problemima cekanja. Bice reci o poznatim rezultatima iz ove oblasti, kao i o novim, objavljenim u radu: J. Jockovic, P. Mladenovic (2011): ''Coupon collector's problem and generalized Pareto distributions'', Journal of Statistical Planning and Inference, 141, 2348-2352.

ČETVRTAK, 8.12.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Marko Stosic
NASLOV: Homoloske invarijante cvorova

APSTRAKT: U ovoj seriji seminara prikazacu pregled najnovijih desavanja u teoriji cvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homoloske invarijante cvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasicnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov u slucaju Dzonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slucaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa vise razlicitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletickom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Medju primenama je i kombinatorni dokaz postojanja egzoticnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru. Tokom predavanja pokusacu da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije cvorova: pocev od Dzonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije i Florove homologije za cvorove, do pokusaja "ujedinjenja" razlicitih teorija u trostruko-graduisane homoloske teorije i superpolinome.

ČETVRTAK, 15.12.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Marko Stosic
NASLOV: Homoloske invarijante cvorova

APSTRAKT: U ovoj seriji seminara prikazacu pregled najnovijih desavanja u teoriji cvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homoloske invarijante cvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasicnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov u slucaju Dzonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slucaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa vise razlicitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletickom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Medju primenama je i kombinatorni dokaz postojanja egzoticnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru. Tokom predavanja pokusacu da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije cvorova: pocev od Dzonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije i Florove homologije za cvorove, do pokusaja "ujedinjenja" razlicitih teorija u trostruko-graduisane homoloske teorije i superpolinome.

ČETVRTAK, 22.12.2011. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Marko Stosic
NASLOV: Homoloske invarijante cvorova

APSTRAKT: U ovoj seriji seminara prikazacu pregled najnovijih desavanja u teoriji cvorova i srodnim oblastima. Glavna tema su homoloske invarijante cvorova koje predstavljaju "kategorifikaciju" klasicnih polinomijalnih invarijanti. Prvu kategorifikaciju je konstruisao M. Hovanov u slucaju Dzonsovog polinoma 1999. godine i od tada cela oblast raste velikom brzinom. Kao i u slucaju polinomijalnih invarijanti, postoje jake veze sa vise razlicitih oblasti: teorijom reprezentacija, simpletickom geometrijom, kvantnim grupama, kvantnom teorijom polja, teorijom struna, itd. Medju primenama je i kombinatorni dokaz postojanja egzoticnih diferencijalnih struktura na 4-dimenzionom euklidskom prostoru. Tokom predavanja pokusacu da predstavim neke od najinteresantnijih aspekata moderne teorije cvorova: pocev od Dzonsovog, Aleksanderovog i HOMFLY polinoma, preko Kovanovljeve homologije i Florove homologije za cvorove, do pokusaja "ujedinjenja" razlicitih teorija u trostruko-graduisane homoloske teorije i superpolinome.

CETVRTAK, 29.12.2011. u 17 sati
Mirjana Djoric
Izotropne afine sfere

Apstrakt: Jedan od otvorenih problema u afinoj diferencijalnoj geometriji je klasifikacija afinih sfera (specijalnih hiperpovrsi euklidskog prostora). Poznate su samo klasifikacije podklasa afinih sfera. Ovom prilikom ce biti prikazana klasifikacija izotropnih afinih sfera.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic