ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2007.

CETVRTAK, 01. februar 2007. u 17 sati
dr Zoran Rakić, Matematić,ki fakultet u Beogradu,
Geometrizacija 3-mnogostrukosti i Riccijev tok

Apstrakt: Na predavanju ce biti predstavljene osnovne ideje vezane za Perelmanov dokaz Poincareove hipoteze.

CETVRTAK, 08. februar 2006. u 17 sati
Prof. dr Mileva Prvanović, SANU Beograd
Kompleksna hiperpovrs holomorfno konformno ravne anti Kelerove mnogostrukosti

Apstrakt: Posmatra se anti-Kelerova mnogostrukost (M,G,F) koja je holomorfno-konformno ravna i njena kompleksna hiperpovrs (N,g,f). Odredjen je potreban i dovoljan uslov koji mora zadovoljavati druga osnovna forma hiperpovrsi da bi ona bila holomorfno konformno ravna.

Jednacine Roterovog tipa za jednu klasu anti Kelerovih mnogostrukosti

Apstrakt: Radi se o anti-Kelerovim mnogostrukostima kvazi-konstantne totalno realne sekcione krivine. Takva mnogostrukost zadovoljava jednu jednacinu Roterovog tipa, a njen holomorfno-konformni tenzor krivine jednak je nuli.
Obrnuto, holomorfno-konformno ravna anti-Kelerova mnogostrukost koja zadovoljava pomenutu jednacinu Roterovog tipa je kvazi-konstantne totalno realne sekcione krivine.

CETVRTAK, 22. februar 2007. u 17 sati
mr Miroslava Antić, Matematički fakultet u Beogradu,
Prikaz rada

Andrea Spiro, "Total reality of conormal bundles of hypersurfaces in almost complex manifolds"

Abstract: It is proved that if G is strongly pseudoconvex hypersurface in an almost complex manifold M then the conormal bundle of G is a totally real submanifold of cotangent bundle of M with induced almost complex structure.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric