ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2008.

CETVRTAK, 7. februar 2008. u 17 sati
Milos Milovanovic
Primena simetrija u resavanju diferencijalnih jednacina (2. deo)

CETVRTAK, 14. februar 2007. u 17 sati
Anja Bankovic
Spoljasnji diferencijalni racun

Apstrakt: Uvescemo osnovne pojmove tenzorske algebre, a zatim spoljasnjeg diferencijalng racuna. Definisacemo integral diferencijalne forme na orijentabilnoj mnogostrukosti i dokazati Stoksovu formulu.

CETVRTAK, 21. februar 2008. u 17 sati
Nema predavanja

CETVRTAK, 28. februar 2008. u 17 sati
Ana Hinic
Prikaz rada I.Dimitrica: 1-TYPE SUBMANIFOLDS OF THE COMPLEX PROJECTIVE SPACE

Apstrakt: Na predavanju ce najpre biti uveden pojam podmnogostrukosti konacnog tipa. Zatim cemo dokazati da kompaktna Rimanova mnogostrukost koja je preslikavanjem koje je tipa 1 izometricno utopljena u kompleksni projektivni prostor, ima paralelni vektor srednje krivine ako i samo ako je ona CR-podmnogostrukost od CP^m. Konacno, dacemo klasifikaciju CR-podmnogostrukosti kompleksnog projektivnog prostora koje su tipa 1.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic