ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2011.

ČETVRTAK, 03.02.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
Milica Stojanovic
Hiperbolicke prostorne grupe sa simplicijalnom fundamentalnom oblasti

Apstrakt: Hiperbolicke prostorne grupe su izometrijske grupe koje deluju diskontinualno na hiperbolickom 3-prostoru i imaju kompaktnu fundamentalnu oblast. Bice prikazana Poenkareova teorema, koja nam omogucava da na osnovu fundamentalne oblasti dobijemo odgovarajucu grupu. Tako se posmatranjem fundamentalne oblasti mogu klasifikovati hiperbolicke prostorne grupe. Takodje ce biti prikazani neki noviji rezultati, gde se za neke serije simplicijalnih fundamentalnih oblasti ispituju nadgrupe njihovih grupa.

ČETVRTAK, 10.02.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Filip Jevtic
Matematika i muzika

Apstrakt: Prvo cemo pomenuti neke veze izmedju muzike i teorije brojeva, a potom cemo govoriti o ulozi diedarske grupe D12 u analizi muzickih kompozocija, a zatim o Tonnetz-u i predstavljanju prostora muzickih akorda preko orbifolda T^n/S_n.

ČETVRTAK, 17.02.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Branko Dragovic
Gravitacija i kosmologija

Apstrakt: Ovo je prvo od cetiri predavanja pod opstim naslovom “Gravitacija i kosmologija”. U prvom predavanju bice dat kratak opsti pregled Njutnove teorije gravitacije i njene primene na kosmicke objekte. Narocito ce biti razmatran odnos izmedju Njutnove teorije, tamne materije i MOND (Modified Newtonian Dynamics). Iz Njutnove teorije sledi postojanje tamne materije, koje bi trebalo biti oko 5 puta vise u vasioni nego poznate (vidljive) materije.

ČETVRTAK, 24.02.2011. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Branko Dragovic
Gravitacija i kosmologija: II. Ajnstajnova teorija gravitacije

Apstrakt: U okviru ovog predavanja bice predstavljena Ajnstajnova teorija gravitacije, koja je relativisticko uopstenje Njutnove teorije. U Ajnstajnovoj teoriji gravitacionom polju odgovara metricki tenzor pseudo-Rimanove geometrije, cime je gravitacija svedena na geometriju. Bice izlozeni motivacija, formalizam i verifikacija Ajstajnove teorije gravitacije.

U trecem i cetvrtom predavanju bice dati savremeni kosmoloski modeli na osnovu Ajnstajnove teorije gravitacije, efekat ubrzanog sirenja vasione, problem tamne energije i istrazivanje moguce modifikacije Ajnstajnove teorije.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic