ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA FEBRUAR 2015.

ČETVRTAK, 26.02.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Miodrag Mateljevic, akademik
HARMONISKA PRESLIKAVANJA IZMEDJU RIMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI

Rezultati se odnose na -Lipchitz i co-Lipchitz svojstva hqc preslikavanja u odnosu na Euklidsku i kvazi-hiperbolicku metriku (reseno je nekoliko otvorenih problema). Koristi se tehnika eliptickih parcijalnih jednacina.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic