ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JANUAR 2007.

CETVRTAK, 18. januar 2007. u 17 sati
Srdjan Vukmirovic, Matematicki fakultet u Beogradu,
Hopfovo raslojenje u kompjuterskoj grafici

Apstrakt: Rotacije u prostoru, koje su ceste u kompjuterskoj grafici, se na prirodan nacin izrazavaju preko kvaterniona, a samim tim dovode u vezu sa Hopfovim raslojenjem $S^1->S^3->S^2.$ Takodje, prilikom crtanja krivih i povrsi u prostoru, prirodno se namece izbor pokretnog repera na tim objektima. Taj reper pripada prostoru $SO(3) = S^3/\pm 1$, pa se moze smatrati da pripada totalnom prostoru Hopfovog raslojenja. Ovo su samo neki nacini da objekte kompjuterske grafike vidimo kroz Hopfovo raslojenje. Na predavanju ce biti reci o tome kako se neki slozeni problemi kompjuterske grafike mogu resiti upotrebom Hopfovog raslojenja i povezanosti na njemu.

CETVRTAK, 25. januar 2007. u 17 sati
dr Zoran Rakić,, Matematić,ki fakultet u Beogradu,
Geometrizacija 3-mnogostrukosti i Riccijev tok

Apstrakt: Na predavanju ce biti predstavljene osnovne ideje vezane za Perelmanov dokaz Poincareove hipoteze.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric