ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JANUAR 2008.

CETVRTAK, 17. januar 2008. u 17 sati

CETVRTAK, 24. januar 2007. u 17 sati
17:00-18:00 Stana Nikcevic,
Geometrija Jakobijevog operatora (1. deo)

Apstrakt: Kratak pregled novih rezultata u Stanilov-Tsankov-Videv teoriji, konforno Ossermanovoj geometriji i Walkerovoj geometriji, koji je vezan za odnos algebarskih osobina krivinskog operatora sa geometrijom odgovarajuce mnogostrukosti bice prikazan. Posebno cemo se osvrnuti na geometriju komutativnog Jacobijevog operatora u Riemannovoj i pseudo Riemannovoj geometriji. Prikazacu klasifikaciju algebarskog krivinskog tensora ciji Riccijev operator komutira sa Jacobijevim i koji je dijagonizibilan, i negov spektar ima ili jednu realnu vrednost ili dve konjugovano kompleksne vrednosti. Nekoliko familija pseudo Riemannovih mnogostrukosti koje nisu Einsteinove, a kod kojih Jacobijev i Riccijev operator komutiraju bice predstavljeno. Navedeni rezultati su dobijeni u zajednickom radu sa Peter B. Gilkey.

18:00-19:00 Jelena Grujic
Vektorska raslojenja

CETVRTAK, 31. januar 2008. u 17 sati
17:00-18:00 Stana Nikcevic
Geometrija Jakobijevog operatora (2. deo)

18:00-19:00 Milos Milovanovic
Primena simetrija u resavanju diferencijalnih jednacina (1. deo)


Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic