ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JANUAR 2010.

ČETVRTAK, 14.01.2010. u 17 sati, sala 843
Stana Nikcevic
Geometrija vokerovih (Walker) mnogostrukosti

Apstrakt: Predstavila bih osnovne rezultate u geometriji vokerovih mnogostrukosti. Vokerove mnogostrukosti su pseudo-rimanove mnogostrukosti koje dopuštaju netrivijalno paralelno nul ravansko polje. One omogućavaju ispitivanje nekih osnovnih razlika u geometrijama rimanovih i pseudo-rimanovih mnogostrukosti, i dobro ilustruju fenomene koji se pojavljuju u psedo-rimanovoj geometriji koji su bitno različiti od onih koji se pojavljuju u rimanovoj geometriji, odnosno različitosti uslovljene prelaskom sa pozitivno definitne metrike na indefinitnu metriku. Prikazivanje geometrije pseudo-rimanovih mnogostrukosti se zasniva na analizi krivinskih osobina mnogostrukosti, koja omogućava dobijanje geometrijskih i topoloških rezultata vezanih za polazne mnogostrukosti. Posebno ću predstaviti mnogostrukosti dimenzije 3 kao posebno interesantne, a zatim mnogostrukosti dimenzije 4, koje omogućavaju prelazak na više dimenzije. Daću i kratak osvrt na hermitsku geometriju vokerovih mnogostrukosti i predstaviti neke specijalne vokerove mnogostrukosti.

Osnova ovog izlaganja je upravo publikovana knjiga: The Geometry of Walker Manifolds čiji su autori: Miguel Brozos-Vazquez, Eduardo Garsia-Rio, Peter Gilkey, Stana Nikčević, Ramon Vazques-Lorenzo, u izdanju Morgan&Claypool Publishers, u seriji Synthesis Lectures on Mathematics and Statistics, editor serije: Stevan G. Krantz.

ČETVRTAK, 21.01.2010. u 17 sati, sala 301f MI SANU
OBRATITI PAZNJU NA MESTO!!!
Mirjana Djoric
CR podmnogostrukosti kompleksnog projektivnog prostora

Apstrakt: Ovo izlaganje posveceno je dugogodisnjem izucavanju CR podmnogostrukosti i nedavno objavljenoj knjizi

M. Djoric, M. Okumura "CR submanifolds of complex projective space", Developments in Mathematics, vol. 19 (Springer, Berlin, 2009).

U prvom delu knjige izlozeni su osnovni pojmovi geometrije podmnogostrukosti kompleksnih mnogostrukosti ((skoro) kompleksna struktura, Kelerova mnogostrukost, strukturne jednacine podmnogostrukosti). U drugom delu knjige prikazani su neki rezultati o realnim hiperpovrsima i CR podmnogostrukostima. Nekoliko poglavlja sadrzi izabrane originalne rezultate autora.

Pored kratkog prikaza knjige, neki delovi bice detaljno predstavljeni.

ČETVRTAK, 28.01.2010. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Zoran Lučić
Ogledi iz istorije antičke geometrije

Apstrakt: Osnova izlaganja je upravo publikovana knjiga "Ogledi iz istorije anticke geometrije" profesora Lucica, u izdanju Sluzbenog glasnika

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic