ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JANUAR 2013.

ČETVRTAK, 17.01.2013. u 17 sati, sala 301F, MI
Milos Antic, Matematicki Fakultet Beograd
REKONSTRUKCIJA PROSTORNOG OBJEKTA NA OSNOVU NJEGOVIH RAVANSKIH PROJEKCIJA

ABSTRACT: Bice prikazani modeli kamera i njihova projektivna svojstva sa interesantnim primerima.

Prikazacemo metod rekonstrukcije strukture prostornog objekta, na osnovu njegove dve ravanske slike, proizvoljnim kamerama iz raznih polozaja u prostoru. Rekonstrukciju je moguce izvrsiti samo na osnovu korespodencije tacaka u projekcijama, bez poznavanja parametara kamera kojima su projekcije dobijene. Moguce je odrediti, kako poziciju tacaka u prostoru koje se vide u projekcijama, tako i same parametre kamera kojima su projekcije dobijene.

ČETVRTAK, 24.01.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Stana Nikcevic, Farmaceutski Fakultet Beograd
HOMOGENOST LORENCOVIH TRODIMENZIONALNIH MNOGOSTRUKOSTI SA REKURENTNOM KRIVINOM

ABSTRACT: Ispitana je k-krivinska homogenost (k=0,1,2) za Walkerove trodimenzione metrike. Ovo je omogulo kompletno opisivanje homogenih trodimenzionih walkerovih metrika. Dokazano je da postoje tao tri izometrie klase takvih mnogostrukosti. Dobijeni rezultati su omoguli potpuno opisivanje lokalno homogenih Lorencovih mnogostrukosti sa rekuretnom krivinom. Konstruisane su potencijalne funkcije za sve lokalno homogene mnogostrukosti koje se pojavljuju kao stabilni (steady) Ricci i Cotton solitoni.

Rezultati su dobijeni u zajedniom radu sa E.Garcia Riom i P. Gilkeyjem.

ČETVRTAK, 31.01.2013.
Djordje Baralic, Matematicki Institut, Beograd
STEPENI PRESLIKAVANJA MEDJU KVAZITORUSNIM 4-MNOGOSTRUKOSTIMA

Apstrakt: Na predavanju ce biti prikazani rezultati koji su objavljeni u radu Dj.Baralic On Non-zero Degree Maps between Quasitoric 4-Manifolds, http://arxiv.org/abs/1301.0848 Ovaj rad se naslanja na rezultate HaibaoDuana i S. Wanga i njihovi rezultati su pripmenjeni na konkretnu klasu 4-mnogostrukosti. Proucavan je skup D (M, N) svih celih brojeva koji se realizuju kao stepeni nekog preslikavanja iz M u N, gde su M i N kvazitorusne 4-mnogostrukosti. Dobijeni su jako interesantni aritmeticki uslovi, koji su dali u nekim konkretnim uslovima jako zanimljive skupove npr. D (C P^2#C P^2, C P^2) je skup prirodnih brojeva ciji svaki prost broj oblika 4k-1 se pojavljuje paran broj puta u njegovoj faktorizaciji ili D (C P^2 # C P^2 # C P^2, C P^2) je skup svih prirodnih brojeva koji nisu oblika 4^q (8 k+7). Otvorene hipoteze su povezane sa drugim rezultatima pre svega u teoriji resetki i teoriji matrica.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic