ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2007.

CETVRTAK, 7. jun 2007. u 17 sati
mr Tatjana Simcevic, Matematicki fakultet, Beograd,
Kohomoloski proizvod uveden pomocu gradijentnih trajektorija i holomorfnih diskova

Apstrakt: U ovom izlaganju bice izlozeni osnovni elementi Morsove i Florove homologije i kohomologije. Bice pokazana komutativnost dijagrama u Mors-Florovoj kohomologiji.

CETVRTAK, 21. jun 2007. u 17 sati
Prof.dr Irena Comic, Prirodno-matematicki fakultet, Novi Sad
$J^{p}_{k}$ prostori ($k$-broj parametara, $p$-red izvoda)

Apstrakt: U svim ovim prostorima se pretpostavlja da je bazicna mnogostrukost $M$ domen u $R^{n}$, a $D$ domen od $R^{k}$, $t = (t_{1},t_{2},\ldots ,t_{k})\in D$ i da je $$ x^{i} = x^{I}(t_{1},t_{2},\ldots ,t_{k}) \quad i,j,\dots = 1,n \quad \alpha ,\beta ,\ldots = \overline{1,k} , \leqno{(1.1)} $$ (1.1) se mo\v ze posmatrati i kao $k$-dimenzionalni potprostor u $R^{n}$. Uvedimo oznake $$ y^{\alpha ,i} = \frac{\partial x^{i}}{\partial t_{\alpha }} , \quad y^{\alpha _{1}+\alpha _{2},i} = \frac{\partial x^{i}}{\partial t_{\alpha _{1}}\partial t_{\alpha _{2}}} , \ldots , y^{\alpha _{1},\alpha _{2},\ldots ,\alpha _{p}i} = \frac{\partial ^{p}x^{i}}{\partial t_{\alpha _{1}},\ldots ,\partial t_{\alpha _{p}}} , \leqno{(1.2)} $$ tada je prostor $J^{p}_{k}$ prostor dimenzije $m$, $$ m = n\left[ 1+{k\choose 1}+ {k+1\choose 2}+\cdots +{k+p-1\choose p} \right] , $$ a neka ta\v cka $n\in J^{p}_{k}$ ima koordinate $$ (x^{i},y^{\alpha _{1},i},y^{\alpha _{1},\alpha _{2},i},\ldots ,y^{\alpha _{1},\ldots ,\alpha _{p}i}) , $$ a grupa transformacije je odredjena, s tim da je $t$ invarijanta transformacije.

Kao specijalni slu\v cajevi se javljaju $k$-Lagrangeovi prostori, Lagrangeovi prostori $k$-tog reda, Finslerovi prostori, prostori Minkowskog i Riemannovi prostori.

CETVRTAK, 28. jun 2007. u 17 sati
Ljubica Boskovic, Matematicki institut, Beograd
Hiper-Kelerov simetrican prostor

Apstrakt: Bice reci o klasifikaciji indefinitnih prosto povezanih hiper-Kelerovih simetricnih prostora koristeci kompleksifikaciju simetricne dekompozicije Lijeve algebre simetricnog para koji je pridruzen tom prostoru.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric