ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2012.

ČETVRTAK, 7.06.2012. u 17 sati, sala 301f, MI
Jelena Grujić (Učiteljski fakultet - Beograd)
NASLOV: NONLOCAL MODIFIED GRAVITY

APSTRAKT:We will give some solutions of nonlocal modified gravity, where nonlocality is of the type $ R^(-p) F(\Box) R^(q) $

ČETVRTAK, 14.06.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Đorđe Baralić (Matematički Institut - Beograd)
NASLOV: GDE SE SASTAJU GEOMETRIJA I POLINOMI? (đOR đE BARALI Ć, IGOR SPASOJEVI Ć)

APSTRAKT:Na ovom izlaganju biće predstavljene klasične teoreme projektivne geometrije dokazane metodama elementarne algebarske geometrije. Paposova, Paskalova, Štajnerova, Kirkmanova teorema za mistični šestougao upisan u koniku biće dokazane u duhu teoreme o kavezu Gabriela Katza, koja predstavlja jedan jako specijalan slučaj Bezuove teoreme. Mistični osmougao i 2n-touglovi upisani u konike imaju interesantne i manje poznate geometrijske osobine koje se danas aktivno izučavaju. Biće premijerno izložena i nova tvrđenja koja su predava.i nedavno otkrili i dokazali. U izučavanju ovog problema predavači su koristili programski paket Cinderella, pa će biti izložene animacije i slike koje oslikavaju ova tvrđenja.

ČETVRTAK, 21.06.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Božidar Jovanović (Matematički institut, Beograd
NASLOV: INTEGRABILNI SISTEMI NA ŠTIFELOVIM VARIJETETIMA

APSTRAKT: Prikazaćemo nekoliko konstrukcija integrabilnih sistema vezanih za različite geometrijske realizacije Štifelove mnogostrukosti.

Rezultati su dobijeni u saradnji sa prof. Jurijem Fjodorovim (Barselona).

ČETVRTAK, 28.06.2012. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Stana Nikčević (Farmaceutski fakultet - Beograd)
NASLOV: KRIVINSKA HOMOGENOST U PSEUDO RIMANOVOJ GEOMETRIJI

APSTRAKT: Prikazaćemo neke primere krivinske homogenosti u (2,1) (Lorentzova geometrija) i (2,2) signaturi. Rezultati su dobijeni u saradnji sa Piterom Gilkijem.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic