ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA JUN 2018.

 

ČETVRTAK, 07.06.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Vladica Andrejic
O KVAZI-KLIFORDOVIM TENZORIMA KRIVINE
Posmatracamo pseudo-Rimanova uopstenja za tri blisko povezane osobine algebarskih tenzora krivine (Oserman, Kliford, princip dualnosti) i izuciti veze izmedju njih. Uvodimo kvazi-Klifordov tenzor krivine preko uopstenja Klifordove familije i pokazujemo da je on Osermanov. To nam omogucava da konstruisemo prvi primer Osermanovog tenzora krivine koji ne zadovoljava princip dualnosti. Takodje dajemo neke potrebne i neke dovoljne uslove da bi vazio princip potpune dualnosti. Obraticemo paznju na neke detalje koje stoje u pozadini, a ne vide se u samom radu.


ČETVRTAK, 14.06.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Jelena Stojanov, Univerzitet u Novom Sadu, Tehnički fakultet "Mihajlo Pupin" Zrenjenin
ANISOTROPIC IMAGE EVOLUTION OF SYNGE-BEIL TYPE
The anisotropic Beltrami framework is presented as a useful geometrical tool in image proccesing. Image surface evolution is provided by an anisotropic flow provided by a Polyakov energy Lagrangian. Particularly, the Synge-Beil flow is derived. Applicative aspects will be considered. This is joint work with Vladimir Balan.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic