ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA JUN 2009.

ČETVRTAK, 04.06.2009. u 17 sati, sala 843
Miloš Milovanović
Dimenzije fraktalnih skupova

Apstrakt: Pojam fraktala uveo je MandelBrot 1975. godine definisuci ih kao skupove kod kojih je Hausdorfova dimenzija veca od topoloske. Dacemo definiciju Hausdorfove dimenzije fraktalnih skupova, kao i neke alternativne definicije dimenzije sa kojima se jednostavno racuna.

ČETVRTAK, 11.06.2009. u 17 sati, sala 843
Dusan Marceta
Krive i povrsi nulte brzine u restrikovanom problemu tri kosmicka tela

Apstrakt:Kako problem tri kosmicka tela nije resiv u zatvorenom obliku potrebno je pronaci mehanizme za njegovu teorijsku analizu i mogucnosti za prakticne primene. Posto jedan od integrala problema tri kosmicka tela omogucava odredivanje povrsi (krivih) nulte brzine vrlo slozene geometrije, predstavicemo neka resenja za vizuelizaciju i racun karakteristicnih velicina na tim povrsima (krivama) i mogucnosti primene Matlab-a u tim aplikacijama. Takode cemo predstaviti i sam problem tri kosmicka tela sa aspekta Nebeske mehanike.

ČETVRTAK, 18.06.2009. u 17 sati, sala 843
Neda Bokan
Prikaz rada: Non-Walker self-dual neutral Einstein four manifolds of Petrov type, (Andrzej Derdzinski, J.Geom. Anal. (2009), 19, 301-357)

Apstrakt: The local structure of the manifolds named in the title is described. Although curvature homogeneous, they are not, in general, locally homogeneous. Not all of them are Ricci-flat, which answers an existence question about type III Jordan-Osserman metrics, raised by Dz-Ramos, Garc-R and Vquez-Lorenzo.

ČETVRTAK, 25.06.2009. u 17 sati, sala 843
Jelena Grujić i Ivan Dimitrijević
Klasifikacija blizu Kelerovih mnogostrukosti konstantne holomorfne sekcione krivine i urova teorema za blizu Kelerove mnogostrukosti

Ovo je poslednje predavanje u ovom semestru. Nastavak rada Seminara ocekuje se pocetkom oktobra 2009. Mole se svi potencijalni predavaci da se tokom leta prijave kako bi na vreme napravili listu predavanja.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog fakulteta Beograd, Studentski trg 16, na petom spratu u sali 843.

Rukovodilac Seminara dr Srdjan Vukmirovic