ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MART 2006.

CETVRTAK, 02. mart 2006. u 17 sati
dr Zoran Rakic, Matematicki fakultet, Beograd
Kvantne grupe: Poissonove Lijeve grupe i Lijeve bialgebre

Bice dat istorijski uvod u teoriju kvantnih grupa, razni pogledi na kvante grupe kao i razne njihove primene. Veoma vaznu ulogu u kvantizaciji igraju Poissonove Lijeve grupe i bialgebre, koji predstavljaju prvu temu u ovoj seriji predavanja. Literatura: - V.Chari and A.Pressley: A Quide to Quantum Groups, Cambridge University Press, Cambridge, 1995

CETVRTAK, 09. mart 2006. u 17 sati
dr Miroljub Milojevic, Ekonomski fakultet, Nis
PP-geometrija (prema klasifikaciji u smislu Keli-Klajna)

Razmatraju se aksiome incidencije i aksiome poretka i njihove posledice.

CETVRTAK, 16. mart 2006. u 17 sati
dr Branko Dragovic, Institut za fiziku, Beograd
p-Adicna diferencijalna geometrija

U uvodnom delu bice dat kratak pregled p-adicnih brojeva i p-adicne analize, narocito pitanje izvoda. Zatim ce biti izlozena motivacija i osnove p-adicne diferencijalne geometrije (p-adicne mnogostrukosti, p-adicna Rimanova geometrija, p-adicna opsta teorija relativnosti). Ova oblast diferencijalne geometrije na p-adicnim prostorima daje siroke mogucnosti istrazivanja i dobijanja novih vaznih rezultata, koji su od interesa za samu matematiku i savremenu matematicku fiziku

CETVRTAK, 23. mart 2006. u 17 sati
mr Miroslava Antic, Matematicki fakultet, Beograd
3-dimenzione CR podmnogostrukosti sfere S^6 sadrzane u S^5

Neka je J skoro kompleksna struktura na sferi S^6 uvedena pomocu Cayley-eve algebre. Riemann-ova podmnogostrukost M sfere S^6 je CR podmnogostrukost ako postoji skoro kompleksna distribucija D takva da je njen ortogonalni komplement totalno realna distribucija. Klasifikovacemo 3-dimenzionalne minimalne CR podmnogostrukosti blizu Kaehler-ove sfere S^6(1) koje su sadrzane u hiperravni kroz koordinatni pocetak, i pokazati da je svaka od njih lokalno kongruentna jednoj od dve posebne imersije.

CETVRTAK, 30. mart 2006. u 17 sati
Vladica Andrejic, Matematicki fakultet, Beograd

Fibonacci i njegovi brojevi

Pocetak price daje biografske podatke iz zivota Leonarda iz Pize, poznatijeg kao Fibonacci. Zatim cemo se osvrnuti na neka lepa svojstva koja poseduju Fibonaccijevi brojevi. Dacemo istorijski pregled problema nalazenja svih potpunih stepenova koji su ujedno i Fibonaccijevi brojevi. Na kraju cemo demonstrirati novu karakterizaciju Wall-Sun-Sun brojeva, koji su povezani sa jednom jakom hipotezom.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric