ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MART 2015.

ČETVRTAK, 5.03.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Miodrag Mateljevic, akademik
HARMONISKA PRESLIKAVANJA IZMEDJU RIMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI

Rezultati se odnose na -Lipchitz i co-Lipchitz svojstva hqc preslikavanja u odnosu na Euklidsku i kvazi-hiperbolicku metriku (reseno je nekoliko otvorenih problema). Koristi se tehnika eliptickih parcijalnih jednacina.CETVRTAK, 12.3.2015. u 14:00, sala 301f MI SANU
Miodrag Mateljevic, akademik
HARMONISKA PRESLIKAVANJA IZMEDJU RIMANOVIH MNOGOSTRUKOSTI

Rezultati se odnose na -Lipchitz i co-Lipchitz svojstva hqc preslikavanja u odnosu na Euklidsku i kvazi-hiperbolicku metriku (reseno je nekoliko otvorenih problema). Koristi se tehnika eliptickih parcijalnih jednacina.

CETVRTAK, 19.3.2015. u 14:00, sala 301f MI SANU
Miljan Knezevic, Matematicki Fakultet Beograd
ON THE THEOREM OF WAN FOR $K$-QUASICONFORMAL HYPERBOLIC HARMONIC SELF MAPPINGS OF THE UNIT DISK

We give a new view to the theorem of Wan which is related to the hyperbolic bi-Lipschicity of the $K$-quasiconformal hyperbolic harmonic mappings of the unit disk $\mathbb D$ onto itself. Especially, if $f$ is such a mapping and $f(0)=0$, we obtained that the following double inequality is valid $2|z|/(K+1)\leqslant |f(z)|\leqslant \sqrt K |z|$, whenever $z\in\mathbb D$.

ČETVRTAK, 26.03.2014. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Miroslava Antic
KARAKTERIZACIJA GENERALIZOVANE KALABIJEVE KOMPOZICIJE AFINIH HIPERSFERA

Apstrakt: Prikazacemo da li je, i u kojim slucajevima, data lokalno strogo konveksna afina hiperpovrs generalizovana Kalabijeva kompozicija dve afine hipersfere, u zavisnosti od osobina njenog tenzora razlike K i njenog afinog operatora oblika S.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic