ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MART 2016.

ČETVRTAK, 3.3.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Milan Zlatanovic (PMF Nis)
KONEKSIJE GENERALISANIH RIMANOVIH PROSTORA

Apstrakt: U radu se bavimo koneksijama sa (anti-simetricnom) torzijom na nesimetricnoj Rimanovoj mnogostrukosti koje zadovoljavaju Ajnstajnovu metricku jednacinu (u daljem radu ovaj prostor nazivamo NGT sa torzijom). Pokazuje se da je skoro Hermitska NGT mnogostrukost ako i samo ako je ona blizu Kelerova mnogostrukost. U slucaju skoro kontaktne metricke NGT mnogostrukosti definisana je nova klasa skoro kontaktnih metrickih mnogostrukosti. Slicna razmatranja nas dovode do definisanja novih klasa skoro para-Hermitskih i skoro para-kontaktnih metrickih mnogostrukosti. Jednacine su date u funkciji odgovarajucih Nijenhuis tenzora i spoljnog proizvoda anti-simetricnog dela nesimetricne Rimanove metrike. Rad je zajednicki sa prof. Stefanom Ivanovim i detalji se mogu naci na sajtu: http://arxiv.org/abs/1503.05217 .

ČETVRTAK, 10.03.2016. u 17:15, sala 301f MI SANU
Tijana Sukilovic, Matematicki fakultet, Beograd
KLASIFIKACIJA METRIKA NA REALNOM HIPERBOLICKOM PROSTORU

Apstrakt: Na ovom predavanju realni hiperbolicki prostor bice razmatran sa stanovista Lijevih grupa. Klasifikovacemo sve levo invarijantne metrike proizvoljne signature i ispitacemo njihova geometrijska svojstva.

ČETVRTAK, 17.03.2016. u 17:15, sala 301f MI SANU
Miroslava Antic, Matematicki fakultet, Beograd
JEDNA FAMILIJA 4-DIMENZIONIH CR PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE S6

Apstrakt: Bice izlozena klasifikacija 4-dimenzionih CR podmnogostrukosti sfere S6 cija je totalno realna distribucija ujedno i totalno geodezijska.

ČETVRTAK, 24.03.2016. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Bozidar Jovanovic, MI SANU
NETERINA TEOREMA U VREMENSKI ZAVISNIM HAMILTONOVIM SISTEMIMA

Apstrakt: Neterina teorema spada u rezultate koji su obelezili mehaniku i fiziku u 20. veku. Na njenom uopstenju, u okviru Lagranzove mehanike, znacajan doprinos dali su i srpski mehanicari (Djukic, Vujanovic, Musicki). U ovom izlaganju, razmatra se formulacija Neterine teoreme u vremenski zavisnim Hamiltonovim sistemima, u odnosu na transformacije koje cuvaju Poenkare-Kartanovu formu. U slucaju kada je Poenkare-Kartanova forma kontaknog tipa, daje se eksplicitan oblik simetrija u problemu poznatom kao inverzna Neterina teorema. Posebno se analiziraju prirodni mehanicki sistemi i, kao primer, Runge-Lencov vektor u Keplerovom problemu.

ČETVRTAK, 31.03.2016. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Predrag Jovanovic, naucni savetnik Astronomske opservatorije u Beogradu
Naslov: "Prosirene terorije gravitacije kao alternativa tamnoj materiji"

Rezime: U okviru predavanja ce biti dat kratak pregled nasih dosadasnjih saznanja o tamnoj materiji, a imajuci u vidu i cinjenicu da se ona moze posmatrati kao jedno u nizu predvidjanja opste teorije relativnosti, bice dato i poredjenje nekih implikacija ove teorije sa odgovarajucim posledicama i predvidjanjima teorija modifikovane gravitacije, s posebnim osvrtom na one vezane za kosmologiju i nedavno detekovane gravitacione talase. U tom svetlu ce biti razmatrana mogucnost da se u okviru teorija modifikovane gravitacije, i bez pretpostavke o tamnoj materiji, objasne neke posmatrane astrofizicke pojave kao sto su npr. ravne rotacione krive kod spiralnih galaksija, njihova barionska Tali-Fiserova relacija i fundamentalna ravan kod elipticnih galaksija. Pored toga, bice dat i kratak pregled nasih do sada objavljenih, kao i novih rezultata istrazivanja iz ove oblasti.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic