ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA MAJ 2003.

CETVRTAK, 08. maj 2003. u 17 sati
Dragan Bogdanovic
"Reprezentacije Lorencovih grupa"

Zoran Stanic
Prikaz rada K. Polthier, M. Schmies: "Geodesic Flow on Polyhedral Surfaces".

Apstrakt: Autori su izucavali geodezijske linije i geodezijske krugove na poliedarskim povrsima, dajuci njihove osobine i algoritme kako da se do njih dodje. Poseban akcenat je bacen na izucavanje geodezijskog toka na diskretnim povrsima i aproksimaciju istog na glatkim.

CETVRTAK, 15. maj 2003. u 17 sati
dr Neda Bokan
Prikaz rada F. Tricerri, L. Vanhecke, "Curvature tensors on almost Hermitian manifolds"

Apstrakt: U ovom radu razmatra se prostor tenzora krivine sa stanovista reprezentacija grupe U(n). Medju invarijantnim potprostorima u odnosu na dejstvo grupe U(n), posebno se razmatraju oni koji su invarijantni i u odnosu na konformne transformacije. Prostori, koji poseduju ove konformne invarijante vazni su i zbog raznih primena.

dr Stana Nikcevic
"Nilpotentno prostorne Zordan Osermanove pseudo Rimanove mnogostrukosti"

CETVRTAK, 22. maj 2003. u 17 sati
Zoran Stanic
Prikaz rada: K. Polthier, W. Rossman: "Discrete Constant Mean Curvature Surfaces and their Index".

Apstrakt: Autori najpre daju osnovne osobine diskretnih povrsi i prikaz Metode konacnih elemenata. Zatim se bave aproksimacijom povrsi konstantne srednje krivine (i, specijalno, minimalnih povrsi) diskretnim povrsima izucavajuci, potom, osobine ovih drugih. Posebno su obradjene neke poznate minimalne povrsi (helikoid, katenoid...) uz precizan vizualan prikaz istih.

Vladica Andrejic
"Grupe refleksija i Weyl-ove grupe"

Dusan Djukic
"Elipticke krive i elipticke funkcije"

CETVRTAK, 29. maj 2003. u 17 sati

Vece posveceno Milosu Radojcicu

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u biblioteci Matematickog instituta SANU ili sali 2.

Rukovodilac Seminara dr Mirjana Djoric