ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2011.

ČETVRTAK, 3.11.2011. u 17 sati, sala 301F, MI
Zoran Rakic
Naslov: Osermanov uslov i princip dualnosti za cetverodimenzionalne Rimanove mnogostrukosti

Apstrakt: Na predavanju bice prikazan rad M. Brozos-Vasqueza i E. Merino u kojem su oni pokazali da su Osermanov uslov i princip dualnosti ekvivalentni za cetverodimenzionalne Rimanove mnogostrukosti.

ČETVRTAK, 10.11.2011. u 17 sati, sala 301f, MI
Branko Dragovic
Naslov: Nobelova nagrada za otkrice ubrzanog sirenja vasione i adelicna kosmologija

Apstrakt: Nobelova nagrada za fiziku za 2011. godinu dodeljena je za otkrice 1998. godine ubrzanog sirenja vasione. Od 1929. godine poznato je da se vasiona siri. Medjutim, otkrice njenog ubrzanog sirenja je ogroman naucni dogadjaj, suprotan ocekivanju. Ovo otkrice za sada nema opste prihvaceno teorijsko objasnjenje. U svim teorijskim prilazima ovom problemu, vasiona je neki Rimanov prostor koji se ubrzano siri, ali koji je pravi model vasione je otvoreno pitanje. U ovom predavanju bice reci: 1) o Nobelovoj nagradi, 2) o opservacionom otkricu ubrzanog sirenja vasione, 3) o vasioni kao Rimanovom prostoru i 4) o adelicnom modeliranju vasione.

ČETVRTAK, 17.11.2011. u 17 sati, sala 301f MI SANU
S. Jablan, Lj. Radovic, R. Sazdanovic, A. Zekovic
MIRROR CURVES AND KNOT MOSAICS

Apstrakt: Inspired by the paper on quantum knots and knot mosaics (L. Kauffman, S. Lomonaco) and grid diagrams (or arc presentations) used extensively in the computations of Heegaard-Floer knot homologies we constructed the equivalent geometrical, but more concise representation of knot mosaics and grid diagrams by using mirror-curves. For mirror-curves treated as knot or link diagrams placed in rectangular square grid RG[p,q] of dimensions pxq we introduced the coding suitable for computers. We proved that the knot mosaic approach, mirror-curve approach, and grid diagram approach, are equivalent to the tame knot theory. All knots and links that can be obtained from RG[p,2] (p<5) and RG[3,3] we represented by their minimal mirror-curve codes. From mirror-curves we directly computed Kauffman bracket polynomial and L-polynomial.

ČETVRTAK, 24.11.2011. u 17 sati, sala 301f, MI SANU
Srdjan Vukmirovic
Naslov: Prostori iskosenih ravni

Apstrakt: Na predavanju ce biti reci o izoklinickim ravnima, tj. onim k-ravnima u R^n koje grade jedna sa drugom "konstantne uglove". Centralni deo predavanja ce biti prikaz rada J.A. Wolfa pod nazivom "Geodesic Spheres in Grasmann Manifolds", Illinois J. Math. (1963). Pored toga bice prikazani neka razmisljanja i rezultati predavaca na ovu temu.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Miroslava Antic