ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2013.

ČETVRTAK, 7.11.2013. u 17:15 casova, sala 301F, MI
Milos Djoric, Tijana Sukilovic (Matematicki fakultet u Beogradu)
Title: IZVESTAJ SA LETNJE SKOLE: Discrete Differential Geometry

Sazetak: Predstavice utiske sa letnje skole odrzane septembra 2013. u Berlinu BMS/SFB Summer School: Discrete Differential Geometry, (website http://www.discretization.de/en/bms-summer-school-2013/) kao i kratak prikaz nekih od odrzanih predavanja:
-Pentagram map
-Projective differential geometry of surfaces: integrable structure and discretization
-Conformal deformations of surfaces
-A unified approach to smooth and discrete curvatures using Cartan's moving frames
-Geometric Reconstruction from Images, Novel Algorithms of 3D Shape Analysis, Convex Relaxations for Image Segmentation
-An introduction to Teichmler theory from the triangulation point of view.

ČETVRTAK, 14.11.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Milos Djoric, Matematicki fakultet u Beogradu
PREDSTAVLJENJE RADA: B.Y. Chen, On isometric minimal immersions from warped products into real space forms, Proc. Edinburgh Math. Soc. 45 (2002).

Sazetak: Neka je f funkcija kojom je definisan warped product dve Rimanove mnogostrukosti. Pitamo se da li postoji izometricna imerzija tog proizvoda u Rimanovu mnogostrukost konstantne sekcione krivine. Glavni rezultat u radu je potreban uslov u vidu nejednakosti koju mora da zadovoljava funkcija f. Specijalno, ako je funkcija f harmonijska, ne postoji minimalna izometricna imerzija u hiperbolicki prostor, dok u slucaju euklidskog prostora ta imerzija ima specijalan oblik.

ČETVRTAK, 21.11.2013. u 17 sati, sala 301f, MI
Ilja Gogic, PMF Zagreb (Matematicki odsjek) i Institut za matematiku, Novi Sad
NASLOV: PRIMJENA FIBRIRANIH SVEZNJEVA U C*-ALGEBRAMA

Apstrakt: U ovom predavanju cemo opisati dva problema iz teorije C*-algebri u cijim rjesenjima koristimo tehnike fibriranih sveznjeva.

ČETVRTAK, 28.11.2013. u 17:30, sala 301f MI SANU
Jasmina Savkovic (Matematicki Fakultet Beograd)
NASLOV: NA PREDAVANJU CE BITI PREDSTAVLJEN RAD: Hilario Alencar i Manfredo Do Carmo "Hypersurfaces with constant mean curvature in spheres"

Abstract: Neka je M_n kompaktna hiperpovrs na sferi sa konstantnom glavnom krivinom H. Uvodi se tenzor phi, koji je povezan sa H i drugom fundamentalnom formom, i pokazuje se da ako je |phi|\leq BH, gde je BH \noneq 0, broj koji zavisi samo od H i n, onda je ili |phi|2 \equal 0, ili |phi|2\equal BH. Takodje se iznose karakteristike svih M_n koje zadovoljavaju |phi|2\equal BH.Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic