ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2015.

ČETVRTAK, 5.11.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Miodrag Mateljevic, SANU
IZOPERIMETRIJSKA NEJEDNAKOST - STARO I NOVO

Apstrakt: Dacemo kratak pregled klasi.ne Izoperimeterijske nejednakosti za poligone, zatvorene rektificibilne krive u ravni i u prostoru. Razmotricemo razne rezultate koji se odnose na optimalni transport mase (preslikavanja koja cuvaju zapremine) i druge geometrijske i analiticke Apstrakt: Dacemo kratak pregled klasi.ne Izoperimeterijske nejednakosti za poligone, zatvorene rektificibilne krive u ravni i u prostoru. Razmotricemo razne rezultate koji se odnose na optimalni transport mase (preslikavanja koja cuvaju zapremine) i druge geometrijske i analiticke nejednakosti.

ČETVRTAK, 12.11.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Miljan Knezevic, Matematicki fakultet Beograd
SOME REMARKS TO THE CLASS OF HQC DIFFEOMORPHISMS OF THE UNIT DISK

Rezime

ČETVRTAK, 19.11.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Mileva Prvanovic, SANU
LOKALNO-DEKOMPOZABILNE RIMANOVE MNOGOSTRUKOSTI CIJI JE PRODUKT-KONFORMNI TENZOR KRIVINE JEDNAK NULI

Apstrakt: Lokalno-dekompozabilna Rimanova mnogostrukost (M,g,J) moze biti (izmedju ostalog):
a)skoro konstantne krivine;
b)skoro kvazi-konstantne krivine;
c)skoro blizu-konstantne krivine.
Za svaku takvu mnogostrukost produkt-konformni tenzor krivine jednak je nuli. Obrnuto, ako je produkt-konformni tenzor krivine jednak nuli i zadovoljen je neki od uslova pseudosimetrije, mnogostrukost (M,g,J) je tipa a), b) ili c).

ČETVRTAK, 26.11.2015. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Igor Salom, Institut za fiziku, Univerzitet u Beogradu
OD AJNSTAJNOVOG LIFTA DO CRNIH RUPA I VELIKOG PRASKA

Apstrakt: Predavanje prati logicki tok ideja koje su vodile od od Specijalne do Opste teorije relativnosti, sa posebnim osvrtom na neke od Ajnstajnovih misaonih eksperimenata. Zatim se ukratko sumiraju osnove matematickog formalizma Ajnstajnove teorije gavitacije, da bi u poslednjem delu bilo razmatrano Svarcsildovo i Fridmanovo resenje Ajnstajnovih jednacina i njihov fizicki smisao. Predavanje je popularnog karaktera.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic