ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2016.

 

ČETVRTAK, 03.11.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Aleksandar Sebekovic, Univerzitet u Kragujevcu
UNUTRASNJE I SPOLJASNJE SIMETRIJE U RIMANOVOJ GEOMETRIJI
U radu je dat kratak pregled Rimanove geometrije. Razmatran je istorijat relacija izmedu unutrasnjih i spoljasnjih velicina podmnogostrukosti date Rimanove mnogostrukosti, sa posebnim naglaskom na Descovim simetrijama na Vintgenovim idealnim podmnogostrukostima. Takode je dokazano da su Vintgenove idealne podmnogostrukosti Roterovi prostori. Proucavani su i Ricijevi i Kazoratijevi glavni pravci na ovim podmnogostrukostima i pokazano je da se oni poklapaju. Zavrsni deo rada se bavi uopstenim Vintgenovim idealnim Lezandrovim podmnogostrukostima u Sasakijevim prostornim formama.


ČETVRTAK, 10.11.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Đorđe Baralić, Matematički institut SANU
"OBOJENE" LEBEGOVA, KKM I HEKS TEOREMA
Dokazaćemo generalizacije klasične Lebegove teoreme o pokrivačima kuba i KKM teoreme o pokrivačima simpleksa za klase prostih politopa čiji su hromatski brojevi mali. Teoreme koje proširujemo imaju ogroman značaj u matematici jer su ekvivalenti Špernerovoj lemi i Brauverovoj teoremi o fiksnoj tački. Takođe ćemo pokazati da Heks teorema za kub važi za mnogo širu klasu politopa koji su lepo "obojeni".
Predavanje je zasnovano na zajedničkom radu sa Radetom Živaljevićem koji je izašao u Journal of Combinatorial Theory Serie A.


ČETVRTAK, 17.11.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Miodrag Mateljevic, SANU
HIPERBOLIČKA GEOMETRIJA I ŠVARCOVA LEMA
Rezime: Izvodi se formula za hiperboličko rastojanje korišćenjem Švarcove leme. Kada se radi sa holomorfnim preslikavanjem Karateodorijeva i Kobajašijeva metrika ne povećavaju rastojanje.


ČETVRTAK, 24.11.2016. u 17:15, sala 301f, MI
Jelena Grujic, Uciteljski fakultet Beograd
NONLOCAL GRAVITY WITH CONSTANT SCALAR CURVATURE
Abstract: A class of nonlocal gravity models, where nonlocal term contains an analytic function of the d'Alembert operator $\Box$, is considered. For simplicity, these models are considered without matter sector. Related equations of motion for gravitational field $g_{\mu\nu}(x)$ are analyzed for a constant scalar curvature $R.$ The corresponding solutions for cosmological scale factor $a(t)$ are found.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic