ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2015.

ČETVRTAK, 8.10.2015. u 17:15, sala 301f, MI
Ana Zekovic ,Uciteljski Fakultet Beograd, i Ljiljana Radovic Masinski Fakultet, Nis
Seminar posvecen secanju na Slavika JablanaČETVRTAK, 15.10.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Milos Milovanovic, Matematicki institut SANU
PRINCIP KORESPODENCIJE

Apstrakt: Formulacije pojma sistema u klasicnoj i kavntnoj fizici se bitno razlikuju i nijedna od njih ne ukljucuje onu drugu. Pa ipak, prelazak sa klasicne na kvantnu teoriju zasnovan je na principu korespodencije koji drzi da svi znacajni elementi strukture u staroj formulaciji nalaze odgovarajuce elemente u novoj. U pojedinim knjigama posvecenim ovoj temi, princip korespodencije otelotvoren je u jednoj jedinoj recenici . naime . svuda zamenite Poasonove zagrade komutatorskim zagradama. Jednom matematicaru ovaj princip neposredno ukazuje da mora postojati apstraktna formulacija pojma sistema koja sadrzi obe pomenute kao specijalne slucajeve. Karakterizacija takve strukture pojasnila bi odnos medju njima i rasvetlila ulogu principa korespodencije prilikom prelaska iz jedne teorije u drugu. Bice reci o radu Riza T. Prosera objavljenom 1966, a koji je posvecen ovoj temi.

CETVRTAK, 22.10.2015. u 17:15, sala 301f MI SANU
Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
VIRTUELNI BILIJARI NA KVADRIKAMA U PSEUDO-EULIDSKIM PROSTORIMA

Apstrakt: Posmatramo virtualno bilijarno preslikavanje na simetricnim kvadrikama unutar pseudo-Euklidskih prostora. Ispostavlja se da metoda moze da se prenese na bilijare u projektivnim prostorima, a specijalno na bilijare unutar simetricnih kvadrika na sferi i hiperbolickom prostoru. Istrazivanje je inspirisano radovima Vladimira Dragovica i Milene Radnovic i izvedeno je u saradnji sa Vladimirom Jovanovicem, Univerzitet u Banja Luci.

ČETVRTAK, 29.10.2014. u 17 sati, sala 301f MI SANU
Milica Grbovic
DELTA INVARIJANTE I NJIHOVA PRIMENA U KELEROVOJ GEOMETERIJI

Apstrakt: Jedan od osnovnih problema u teoriji podmnogostrukosti je imerzibilnost (ili neimerzibilnost) Rimanove mnogostrukosti u Euklidski prostor (ili u prostornu formu). Godinama je jedini poznat potreban uslov da neka Rimanova mnogostrukost dopusti minimalnu izometrijsku imerziju u neki Euklidski prostor bio nepozitivnost Ricijevog tenzora. 1968. godine je Cen poceo raditi na postavljanju strozijih uslova koji moraju biti ispunjeni kako bi minimalna izometrijska imerzija Rimanove mnogostrukosti u Euklidski prostor bila izvodljiva. Tada se javila potreba za uvodjenjem novih tipova Rimanovih invarijanti, pa cen devedesetih godina uvodi takozvane delta krivinske invarijante na Rimanovim mnogostrukostima. Bice reci o delta invarijantama sa primenama prvo, na Rimanovim mnogostrukostima, a zatim na Kelerovim mnogostrukostima, uvo.enjem totalno realne delta invarijante i Kelerove delta invarijante.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez-Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic