ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA OKTOBAR 2017.

 

ČETVRTAK, 05.10.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Dejan Urošević, Matematički fakultet, Beograd
MIKROTALASNO POZADINSKO ZRACENJE
Mikrotalasno pozadinsko zracenje (MPZ) je nastalo neposredno posle Velike eksplozije i predstavlja otisak poslednjeg trenutka termodanicke ravnoteze Kosmosa u celini. Na pocetku predavanja ce biti dat kratak osvrt na prva teorijska predvidjanja i otkrice MPZ. Potom ce biti izlozeni najvazniji rezultati posmatranja MPZ dobijeni instrumentima lansiranim u poslednje tri decenije sa posebnim osvrtom na najnovije rezultate dobijene teleskopom Plank (Planck).


ČETVRTAK, 12.10.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miloš Antić, Matematički fakultet, Beograd
PREZENTACIJA RADA U OKVIRU KURSA "KOMPLEKSNE MNOGOSTRUKOSTI": CHEN BY (2001) GEOMETRY OF WARPED PRODUCT CR-SUBMANIFOLDS IN KAEHLER MANIFOLDS. MONATSH MATH 133: 177-195
In this paper we study warped product CR-submanifolds in Kaehler manifolds and introduce the notion of CR-warped products. We prove several fundamental properties of CR-warped products in Kaehler manifolds and establish a general inequality for an arbitrary CR-warped product in an arbitrary Kaehler manifold. We then investigate CR-warped products in a general Kaehler manifold which satisfy the equality case of the inequality. Finally we classify CR-warped products in complex Euclidean space which satisfy the equality.


ČETVRTAK, 19.10.2017. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Mirjana Djorić, Matematički fakultet, Beograd
PODMNOGOSTRUKOSTI REALNE KODIMENZIJE DVA U KOMPLEKSNIM PROSTORNIM FORMAMA
Bice prikazani neki rezultati o podmnogostrukostima kodimenzije dva koje su smestene u kompleksne prostorne forme i koje zadovoljavaju algebarski uslov nametnut na dve geometrijske stukture: na strukturu podmnogostrukosti predstavljenu drugom osnovnom formom i na endomorfizam indukovan skoro kompleksnom strukturom ambijentnog prostora na tangentno raslojenje podmnogostrukosti.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic