ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Geometry, education and visualization with applications

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar geometriju, obrazovanje i vizualizaciju sa primenama


PLAN RADA ZA OKTOBAR 2018.

 

ČETVRTAK, 04.10.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Miroslava Antić, Matematički Fakultet u Beogradu
CETVORODIMENZIONE CR PODMNOGOSTRUKOSTI SFERE $S^6$
Podmnogostrukost $M$ skoro kompleksne mnogostrukosti je CR ukoliko ima dve medjusobno ortogonalne distribucije koje u direktnoj sumi daju tangentno raslojenje $TM$, takve da je jedna od njih skoro kompleksna a druga totalno realna. Biće dato kratko predstavljanje skoro kompleksne strukture šestodimenzione sfere, a zatim predstavljena jedna familija njenih četvorodimenzionih CR podmnogostrukosti.


ČETVRTAK, 11.10.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Dmitri Polyakov, Center for Theoretical Physics, College of Physical Science and Technology Sichuan University, Chengdu, China; Institute of Information Transmission Problems (IITP) Moscow, Russia
EXACT FORMULA FOR A NUMBER OF RESTRICTED PARTITIONS FROM CONFORMAL FIELD THEORY
A partition of a number N of length p is a decomposition $N=n_1+...+n_p$,where $0<n_1\leq{n_2}...\leq{n_p}$, $1\leq{p}\leq{N}$. Finding an exact formula for a number of such partitions is a long-standing problem in number theory. For a total number of partitions, various approximations are known, such as Ramanujan-Hardy formula, as well as its improvements. If the length $p$ is fixed (restricted partitions) the problem becomes even more complicated, and no exact solution to it has been known. In my talk, I show how to derive exact analytic formula for the number of restricted partitions from correlators of irregular vertex operators in conformal field theory (CFT), that I will describe in the talk.


ČETVRTAK, 18.10.2018. u 17:15, Matematički institut SANU, sala 301f
Đorđe Kocić, Matematički Fakultet
HOPFOVE HIPERPOVRŠI BLIZU KELEROVE SFERE $S^6$
Neka je $J$ standardna skoro kompleksna struktura na $S^6$ i $M$ povezana, orijentabilna hiperpovrš sfere $S^6$ sa jediničnim normalnim vektorskim poljem $\xi$. Tangentno vektorko polje $U=-J\xi$ na $M$ naziva se Hopfovo vektorsko polje i ukoliko su integralne krive polja $U$ ujedno i geodezijske na $M$, onda je $M$ Hopfova hiperpovrš.
U uvodnom delu izlaganja ćemo definisati tube oko podmnogostrukosti, a zatim ćemo dokazati da se familija Hopfovih hiperpovrši sfere $S^6$ poklapa sa familijom totalno geodezijskih sfera u $S^6$ i tuba oko skoro kompleksnih krivih u $S^6$. Na kraju ćemo dati klasifikaciju Hopfovih hiperpovrši koje su delovi tuba oko skoro kompleksnih krivih u $S^6$.
Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36, na trecem spratu u sali 301f.

Rukovodilac Seminara dr Stana Nikcevic