ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2016.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 7.04.2016. U 15:00
Marija Boricic, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu
ENTROPIJA LOGICKIH SISTEMA
Sazetak: Entropija, kao invarijanta, koristi se za klasifikaciju dinamickih sistema. Mi cemo definisati entropiju konacnovalentnih logika, i izvrsiti njihovu klasifikaciju. Takodje, pokazacemo kako se ista ideja moze asimptotski produziti na beskonacnovalentne logike.

Beograd, 2016.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković