ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za april 2017.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

 

ČETVRTAK, 20.04.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
prof. dr Radomir S. Stanković
REVERZIBILNE LOGIČKE FUNKCIJE I NJIHOVA SINTEZA PREKO DIJAGRAMA ODLUČIVANJA
U prvom delu izlaganja ukazuje se na motive i daje kratak pregled istorijskog razvoja proučavanja reverzibilnih logičkih funkcija. Izlaganje se nastavlja diskusijom metoda sinteze reverzibilnih logičkih funkcija primenom dijagrama odlučivanja. U zaključku se razmatraju mogućnosti optimizacije reverzibilnih kola projektovanih na osnovu dijagrama odlučivanja.


ČETVRTAK, 27.04.2017. u 15:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Raskovic i Aleksandar Perovic
O BESKONACNOSTI KOD GRKA I BESKONACNOSTI UOPSTEBeograd, 2017.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković