ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za decembar 2013.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 19.12.2013. U 15:00
dr Miodrag Raskovic

PONEDELJAK, 23.12.2013. U 14:00

Luka Milicevic, Triniti koledz, Univerzitet u Kembridzu, UK
KONTRAKTIVNE FAMILIJE NA KOMPAKTNIM PROSTORIMA
Apstrakt. Familija operatora f_1, f_2, ..., f_n na kompletnom metrickom prostoru (X,d) se naziva kontraktivnom familijom ako postoji pozitivno c < 1 takvo da za svake dve tae x,y u X, postoji indeks i takav da d(f_i(x), f_i(y)) <= c d(x,y). Tim Ostin je postavio pitanje da li za kontraktivnu familiju F na kompletnom metrickom prostoru uvek postoji kompozicija funkcija u F sa fiksnom tackom. U ovom predavanju cemo definisati prostore dijametara koji nam biti alat za konstrukciju kontraprimera za Ostinovo pitanje.


Mihajlo Cekic, Triniti koledz, Univerzitet u Kembridzu, UK
LAMBDA NA r OBOJENA HOMFLY HOMOLOGIJI RACIONALNIH CVOROVA
Apstrakt. Posle otkrica kvantnih invarijanti vezanih za SU(2) od Jones-a, Turaev je prvi dokazao da sve kvantne invarijante dolaze od tzv. kvantnih grupa. Postoji elementaran, graficki nacin da se definisu SU(n) kvantne invarijante preko trivalentnih planarnih grafova, cija je polinomna invarijanta HOMFLY polinom. Najjednostavniji primer predstavljaju tzv. racionalni cvorovi.ČETVRTAK, 26.12.2013. U 15:00
Aleksandar Perovic
TEMPORALNE LOGIKE SA VREMENOM IZOMORFNIM PROIZVOLJNOM GRANICNOM ORDINALU

Beograd, 2013.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković