ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Probability Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara Verovatnosnih logika za februar 2014.

Sastanci seminara verovatnosnih logika Matematickog instituta SANU odrzavaju se na adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Sastanci se odrzavaju cetvrtkom posle podne, od 15h, pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica.

ČETVRTAK, 6.2.2014. U 15:00
Rados Bakic
POENKARE I AJNSTAJN - JEDNA NEISPRICANA PRICA

ČETVRTAK, 13.2.2014. U 15:00
Damjan Krstajic, Director of Research Centre for Cheminformatics
RAZLICITI PRISTUPI TESTIRANJU STATISTICKIH HIPOTEZA
Apstrakt: U nasim udzbenicima iz statistike i u vecini naucnih radova, koristi se Nojman-Pirsonov pristup prilikom testiranja statistickim hipoteza. Ono sto je malo poznato je da taj pristup nije opste prihvacen medju svetskim statisticarima i da postoje alternativni pristupi. Takodje vecina naucnika nije svesna koliko samo oslanjanje na p-vrednost testa moze biti opasno. Pored objasnjenja i kritike Nojman-Pirsonove teorije testiranja statististickih hipoteza, objasnicemo i alternativne pristupe koji su zastupali Arnold Fiser i Harold Dzefris.

ČETVRTAK, 20.2.2014. U 15:00
Aleksandar Perovic
VEROVATNOSNE TEMPORALNE LOGIKE KOD KOJIH JE VREMENSKI TOK IZOMORFAN GRANICNIM ORDINALIMA

ČETVRTAK, 27.2.2014. U 15:00
Jovana Obradovic (FTN)
GEDELOVE TEOREME NEPOTPUNOSTI

Beograd, 2014.

Sekretar Seminara: Nataša Glišović
Rukovodilac Seminara: Prof. dr Miodrag Rašković